logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
NP-443/45/04
Data
2004-08-19
Autor
Urząd Skarbowy w Czarnkowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady ogólne --> Moment powstania obowiązku podatkowego
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Słowa kluczowe
kaucje
moment powstania obowiązku podatkowego
sprzedaż nieruchomości
zabezpieczenie
Treść

Fabryka Mebli zawarła w formie aktu notarialnego przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości , w której strony ustaliły , iż tytułem gwarancji za dotrzymanie zobowiązania zakupu na warunkach objętych umową przyrzekający kupno zapłaci przyrzekającemu sprzedaż kaucję pieniężną.Zgodnie z treścią umowy:- kaucja ustanowiona została na ryzyko przyrzekającego kupno i stanowi zabezpieczenie przystąpienia przez niego do umowy kupna nieruchomości , nie jest przez strony traktowana jako zaliczka bądź zadatek,- przyrzekającemu kupno przysługuje prawo zaliczenia kwoty kaucji na poczet ceny nabycia nieruchomości , poprzez złożenie oświadczenia w treści umowy sprzedaży nieruchomości,- z dniem złożenia oświadczenia kaucja traci charakter gwarancyjny, a zaliczenie nastąpi według cen netto.

Aktem prawnym regulującym w/w zagadnienie jest:- ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz.535).

Zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy podstawą opodatkowania podatkiem od towarów i usług jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży towarów , świadczenia usług , pomniejszona o kwotę należnego podatku . Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze.

W przypadku kaucji gwarancyjnej istotny jest jej charakter zabezpieczający prawidłowość wykonania zobowiązania, czyniący z niej świadczenie zwrotne, co oznacza, że po jego zrealizowaniu uprawnionemu podmiotowi przysługuje roszczenie o zwrot kwoty kaucji. Kwota ta nie może zatem być uznana za należną z tytułu sprzedaży, skoro miała ona jedynie spełniać rolę zabezpieczenia wykonania świadczenia.Z treści przedstawionego przez podatnika pisma wynika, że przyrzekającemu kupno przysługuje prawo zaliczenia kwoty kaucji na poczet ceny nabycia nieruchomości, stąd przedmiotowa kaucja traci charakter zwrotny i staje się kwotą należną z tytułu sprzedaży nieruchomości, zgodnie z art.29 ust.1, cyt. wcześniej ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.Z uwagi na powyższe w przypadku dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania – art. 19 ust. 10, cyt. wcześniej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.Zatem stanowisko Państwa zawarte w zapytaniu jest nieprawidłowe.Odpowiedzi udzielono z uwzględnieniem stanu faktycznego wynikającego z zapytania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika