logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/423-184/04
Data
2004-08-31
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody --> Przychody
Słowa kluczowe
depozyty
gra losowa
kaucje
pośrednictwo
prowizje
przychody należne
przychód
usługi
Treść

Podatnik świadczy usługi w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów gry losowej (Dużego Lotka), pomiędzy osobami fizycznymi zorganizowanymi w grupy a organizatorem gry – Totalizatorem Sportowym. Spółka działa wyłącznie w imieniu i na rzecz uczestników gry. Stronami umowy gry losowej zawieranej przy pośrednictwie Spółki są Totalizator Sportowy i uczestnicy gry. Spółka przekazuje uczestnikom gry 100% należności przypadającychz tytułu wygranych w grach organizowanych przez Totalizator Sportowy. Zysk z działalności Spółki obejmuje wyłącznie opłaty za pośredniczenie w zawieraniu umów pomiędzy uczestnikami grya Totalizatorem Sportowym. Uczestnicy gry wpłacają abonament składający się z dwóch elementów: depozytu przeznaczonego na indywidualną grę uczestnika według regulaminu Dużego Lotka oraz prowizji dla Firmy za pośrednictwo.

Wątpliwości Podatnika dotyczą zakwalifikowania poszczególnych składników abonamentu do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W sytuacji opisanej powyżej, w przekonaniu organu podatkowego, zastosowanie znajdują przepisy art. 12 ust. 1 oraz art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Stanowi się w nich, iż przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe oraz, że za przychody związane z działalnością gospodarczą, uważa się należne przychody, choćby jeszcze nie zostały otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Z przedstawionego przez Jednostkę stanu faktycznego wynika, iż przyjmuje ona od uczestnika gry wpłatę, będącą sumą depozytu (części przeznaczonej na indywidualną grę uczestnika) oraz prowizji dla Firmy za pośrednictwo.

Ponieważ prowadzenie gier liczbowych jest monopolem Państwa, wykonywanym poprzez odpowiednie jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, a Podatnik zajmuje się jedynie zawieraniem zakładów pomiędzy uczestnikami gry a Totalizatorem Sportowym, mamy do czynienia z typową umową o pośrednictwo.

Umowa o pośrednictwo, wobec braku ustawowego jej unormowania, jest zaliczana do umów o świadczenie usług. W ramach umowy pośrednik podejmuje się czynności polegających na kreowaniu sposobności do zawarcia umowy lub na pośredniczeniu przy jej zawarciu.

Przedmiotem świadczenia pośrednika jest wykonywanie czynności faktycznych, stąd też do takiej umowy stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu, unormowane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Stosownie do norm art. 750 Kodeksu cywilnego, do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. Umowa o zleceniu jest umową starannego działania. Jej przedmiotem może być każda czynność wykonywana w ramach świadczenia usług, a ponieważ do umów o świadczenie usług stosuje się odpowiednio przepisyo umowie zlecenia, tym samym umowy takie mogą obejmować nie tylko czynności prawne, ale także szeroko pojęte wykonywanie usług. Zleceniobiorca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu zlecenia. Nie ponosi on jednak odpowiedzialności za rezultat, czyli za to, czy podejmowane przez niego czynności doprowadziły do osiągnięcia zakładanych skutków.

Przepisy o zleceniu rozwiązują również kwestie związane z kosztami ponoszonymi przez zleceniobiorców. Kodeks cywilny, w tytule XXI dotyczącym zleceń, stanowi, iż w przypadku, gdy wykonanie zlecenia wymaga nakładów finansowych, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego zlecenie udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Zleceniobiorcy nie wolno jednak we własnym interesie używać rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie, a od sum pieniężnych zatrzymanych ponad potrzebę wynikającą z wykonywania zlecenia powinien płacić dającemu odsetki ustawowe. Przyjmujący zlecenie ma bowiem działać w interesie i na rachunek dającego zlecenie i może używać rzeczy i pieniędzy dającego zlecenie tylko w granicach potrzeb wiążących się z wykonaniem zlecenia.

Jeżeli z zawieranej umowy nie wynika bezpośrednio fakt, iż przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za jego wykonanie należy się wynagrodzenie, należne po wykonaniu zlecenia (chyba, że zapisy zawieranej umowy stanowią inaczej).

Podatnik nie precyzuje w jaki sposób może dysponować otrzymywaną od uczestnika gry wpłatą, określaną w przedmiotowym piśmie jako depozyt na indywidualną grę – czy np. jest ona pozostawiona w pełni do jego dyspozycji czy też jest ulokowana na odrębnym koncie bankowym do czasu realizacji zlecenia (wykupienia indywidualnej gry), nie określa również wysokości należnego Mu wynagrodzenia.

Jeżeli przekazane środki tytułem “depozytu” służą wyłącznie do realizacji zlecenia i nie są wykazywane jako środki pieniężne Wnioskującej, zaś posiadany przez Podatnika materiał dowodowy potwierdzi tego rodzaju sytuację, nie powinny one powodować powstania przychodu podatkowego (z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż Podatnik nie może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów, finansowanych jedynie ze środków pochodzących od zleceniodawcy, wydatków związanych z realizacją zlecenia). W takiej sytuacji - przy spełnieniu powyżej wskazanych przesłanek - przychodem stanowiącym podstawę do obliczenia dochodu podlegającego opodatkowaniu, będzie należne (art. 12 ust. 3 ustawy podatkowej) za wykonanie usługi pośrednictwa wynagrodzenie (prowizja).

Dodatkowo
Pytanie podatnika