logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PD I 415-74/79/04
Data
2004-06-16
Autor
Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Słowa kluczowe
ogłoszenie upadłości
Treść
    1. Na wniosek syndyka został sporządzony bilans. Czy należy ten bilans złożyć w Urzędzie skarbowym?
    2. Czy na dzień ogłoszenia upadłości należy rozliczyć upadły podmiot i na jakim formularzu należy to zrobić?
    3. Jak należy rozliczać działalność po ogłoszeniu upadłości. Czy należy wypełniać jak dotąd PIT 5L z numerem NIP podmiotu upadłego?

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, o którym mowa w art. 12 ust. 2, oraz na inny dzień bilansowy, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, określone w rozdziale 4.
W myśl art. 26 ust. 4 ww. ustawy, inwentaryzację, o której mowa w ust. 1 tego artykułu, przeprowadza się również na dzień zakończenia działalności przez jednostkę oraz na dzień poprzedzający postawienie jej w stan likwidacji lub upadłości.
Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych.
Na jednostkę postawioną w stan upadłości, prowadzącą księgi rachunkowe ww. ustawa nakłada szereg obowiązków, między innymi należy:

- przeprowadzić inwentaryzację aktywów i pasywów na dzień poprzedzający postawienia w stan upadłości
- zamknąć księgi na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan upadłości
- sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdanie finansowe składające się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz z informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

W przypadku postawienia przedsiębiorcy w stan upadłości, sądownie zatwierdzony syndyk masy upadłości pełni obowiązek zarządzającego masą majątkową upadłego. Celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika w drodze przymusowej. Dla realizacji tych celów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.03.2003 r. (Dz. U. Nr 60 poz. 535 ze zm.) syndyk dokonuje likwidacji majątku upadłego przez sprzedaż ruchomości, przez ściągnięcie wierzytelności od dłużników upadłego i realizowanie innych praw majątkowych wchodzących w skład masy upadłości.. Sprzedaż majątku masy upadłości oraz inne czynności, z których uzyskiwane są środki finansowe nie może odbywać się z pominięciem zasad określonych w przepisach regulujących opłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.
Z powołanych powyżej przepisów wynika, że należy rozliczyć upadły podmiot.
Rozliczenia dokonuje się na takim samym formularzu, jaki obowiązywał do dnia ogłoszenia upadłości (w tym przypadku PIT 5L). Sporządzony bilans należy złożyć w Urzędzie Skarbowym.
Działalność po ogłoszeniu upadłości należy rozliczać dalej na formularzu PIT 5L z numerem NIP podmiotu upadłego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika