logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
US OP V-423/8/2004
Data
2004-09-14
Autor
Urząd Skarbowy w Chorzowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Rejestracja. Deklaracje i informacje podsumowujące. Zapłata podatku
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Pobór podatku
Słowa kluczowe
księgi rachunkowe
ogłoszenie upadłości
sprawozdania finansowe
złożenie deklaracji
Treść

ad. 1

W sprawach, w których ogłoszono upadłość po 01.10.2003 r. stosuje się przepisy ustawy z dnia 28.02.2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. z 2003 r. Nr 60 poz. 535 ze zm.).

Data wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości jest datą upadłości Spółki.

Dochodzenie roszczeń wierzycieli od niewypłacalnego dłużnika we właściwym postępowaniu upadłościowym może być prowadzone w dwóch kierunkach:

1/ poprzez likwidację majątku upadłego i podział funduszów masy upadłości, lub

2/ poprzez zawarcie układu.

Datą ogłoszenia upadłości Spółki zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w ... o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu jest 28.07.2004 r.

Zaznaczyć należy, iż ustawa z dnia 01.10.2003 r. udziela sądowi prawo zmiany postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i odwrotnie. Przesłanką zmiany jest jedynie pojawienie się podstaw przeprowadzenia innego postępowania dopiero w toku postępowania.

Nie zmienia to jednak faktu, iż upadłość Spółki została ogłoszona z dniem 28.07.2004 r.

Na podstawie art. 180 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze, - jeżeli ogłoszono upadłość

z możliwością zawarcia układu i ustanowiono zarząd własny upadłego nadzorca sądowy powinien niezwłocznie podjąć czynności nadzorcze, a ponadto powinien sporządzić sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający ogłoszenie upadłości.

Zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz.U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), - „ Jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenie bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Wobec powyższego będą tu miały zastosowanie przepisy art. 12 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zm.), zgodnie z którym księgi rachunkowe zamyka się na poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub upadłości.ad. 2

Ustawa o rachunkowości nie jest ustawą podatkotwórczą.

Jednak na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy są obowiązani do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z odrębnymi przepisami, w sposób zapewniający określenie wysokości dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy.

Zgodnie z art. 2 ustawy o rachunkowości Spółka została zobowiązana do stosowania przepisów tej ustawy. A zatem odnośnie inwentaryzacji będą miały zastosowanie dyspozycje zawarte w przepisach art. 26 ustawy o rachunkowości.ad. 3

Zgodnie z art. 53 ust. 2a ustawy o rachunkowości, - jednostki w stosunku do których została ogłoszona upadłość, nie mają obowiązku przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego (dotyczy to również sprawozdania na dzień ogłoszenia upadłości).ad. 4

Udzielając informacji w sprawie składania deklaracji tutejszy organ podatkowy informuje:

  1. dla celów podatku VAT podatnik składa za dany miesiąc jedną deklarację,
  2. dla celów podatku dochodowego od osób prawny
  • zeznanie CIT-8 za okres 01.01.2004 r. – 27.07.2004 r. w terminie do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego (podstawa prawna: art. 8 ust. 6 w powiązaniu z art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).
  • pierwszą deklarację CIT-2 w roku podatkowym po ogłoszeniu upadłości należy złożyć za okres 28.07. – 31.07.2004 r. (w terminie do 20.08.2004 r.) (podstawa prawna: art. 8 ust. 6 w powiązaniu z art. 25 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).