logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
IUS-II-443/106/04
Data
2004-08-16
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Rzeszowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
usługi geodezyjne
wykonanie usługi
wykonywanie czynności
zmiana przepisów
zmiana stanu prawnego
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 14.06.2004 r. (znak: Ldz/86/2004, uzupełnione pismem z dnia 18.07.2004 r., znak: Ldz/108/2004) zawierające zapytanie, jaką stawką podatku od towarów i usług opodatkować usługi geodezyjne wykonywane po 1.05.2004 r. na podstawie umów zawartych przed ww. dniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie uprzejmie wyjaśnia:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przy czym przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1), natomiast przez świadczenie usług, o których mowa wyżej rozumie się każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1). Jak z powyższego wynika opodatkowaniu podlegają czynności faktycznie wykonane (skonkretyzowane w miejscu i czasie ich wykonania). Oznacza to, iż wykonanie przez podatnika czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług powoduje obowiązek rozliczenia podatku według stawek obowiązujących w dniu wykonania tej czynności. Mając na uwadze fakt, iż z dniem 1.05.2004 r., na mocy przywołanej wyżej ustawy z dnia 11.03.2004 r., usługi geodezyjne zostały wyłączone spod opodatkowania preferencyjną stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7 %, wykonanie takich usług po dniu 1.05.2004 r. będzie zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowane stawką podstawową w wysokości 22 %. W sytuacji tej bez wpływu na wysokość stawki podatku dla ww. czynności pozostaje fakt, iż umowy na wykonanie tych czynności zostały zawarte przed dniem 1.05.2004 r.

Biorąc powyższe pod uwagę tut. organ podatkowy nie podziela stanowiska jednostki zawartego w zapytaniu.

Odpowiedzi niniejszej udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny obowiązujący na dzień udzielenia odpowiedzi.

Dodatkowo
Pytanie podatnika