logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PD/423/82/04
Data
2004-11-16
Autor
Lubelski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
działalność rolnicza
koszty uzyskania przychodów
różnica
źródła przychodu
Treść

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137 , poz. 926 z późn. zm. ), w związku z zapytaniem Spółki z dnia 20. 10. 2004 r. – ( data wpływu 22. 10. 2004 r.) –– Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie przedstawia stanowisko w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 15. 02. 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych ( tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 54, poz.654 z późn. zm. ) w zakresie kosztów związanych z przychodami z innych źródeł ( rolnictwo ).

Z opisanego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi działalność w zakresie głównie handlu hurtowego, opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób prawnych. W bieżącym roku podatkowym Spółka zakupiła nieruchomość rolną, na której rozpoczęła hodowlę raków. Cykl hodowlany wynosi minimum 2 lata, stąd oczekiwane przychody ze sprzedaży raków spodziewane są pod koniec 2006 r. Koszty związane z powyższą działalnością rolniczą ( założenie i utrzymanie stawów, mateczników raków, karma, płace personelu, amortyzacja itp.) ujmowane są przez Spółkę z chwilą ich poniesienia na wyodrębnionych kontach i nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Stosownie do postanowień art. 2 ustawy z dnia 15. 02. 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z działalności rolniczej nie są opodatkowane tym podatkiem.

Działalnością rolniczą w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy jest między innymi działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt – licząc od dnia nabycia.

Mając powyższe na uwadze oraz rodzaje produkcji zaliczane do działów specjalnych produkcji rolnej wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, należy stwierdzić, że produkcja raków stanowi działalność rolniczą.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do ustalenia dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym nie uwzględnia się kosztów związanych z przychodami nie podlegającymi opodatkowaniu.

Nie ulega wątpliwości, że założenie i utrzymanie stawów, mateczników raków, karma, płace personelu obsługującego tą działalność, amortyzacja itp., jest kosztem bezpośrednio związanym z działalnością rolniczą i jako taka nie stanowi kosztu uzyskania przychodu dla ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Art. 15 ust. 2 stanowi, że „jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów”

Zasada ta ma zastosowanie również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

Wobec powyższego stanowisko Spółki w kwestii stosowania zasady podziału kosztów ogólnego zarządu zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy od momentu uzyskania przychodów z działalności rolniczej jest prawidłowe. Do czasu uzyskania przychodów z działalności rolniczej koszty ogólnego zarządu stanowią w całości koszty uzyskania przychodów z opodatkowanych źródeł przychodów.

Dodatkowo
Pytanie podatnika