logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP 448-132/2004
Data
2004-09-27
Autor
Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
budownictwo mieszkaniowe
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

W odpowiedzi na pismo w sprawie interpretacji przepisów w ww. sprawie tut. organ podatkowy, wyjaśnia, że od dnia 1 maja 2004 r. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, do robót z zakresu budownictwa, mają zastosowanie dwie stawki podatkowe podatku VAT: 22% i 7%.Zgodnie z art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) w okresie do 31 grudnia 2007 r. obniżona do 7% stawka podatku obowiązuje w odniesieniu do :
a) robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą,
b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych.
Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa powyżej, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.
W myśl art. 2 ust. 12 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, obiektami budownictwa mieszkaniowego są budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w polskiej klasyfikacji Obiektów Budowlanych:111-Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112-Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Jedynie określony wyżej zakres czynności w wymienionych obiektach korzysta, do 31 grudnia 2007 r. z opodatkowania obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zarówno towary jak i usługi identyfikowane są - art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 - dla potrzeb tego podatku w oparciu o klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej.
Wykonywane przez Firmę usługi sklasyfikowano w PKWiU pod następującymi symbolami 74.20.73 – usługi wykonywania pomiarów powierzchni ziemi oraz 74.20.74 - usługi sporządzania map, nie są zamieszczone w wykazie towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% stanowiącym załącznik nr 3 do ustawy o PTU.
W pisemnym zapytaniu Firma informuje, że wykonuje usługi geodezyjne, ale nie są to usługi do których ma zastosowanie obniżona stawka podatkowa.
Zatem w przypadku Państwa Firmy wykonywane usługi geodezyjne związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszącą, jako nie wyszczególnione w załącznikach do ustawy o PTU, są opodatkowane wg stawki 22%, pozostałe nie związane z budownictwem mieszkaniowym, podlegają opodatkowaniu wg stawki 22%.

Dodatkowo
Pytanie podatnika