logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
IS.II/2-443/315/04
Data
2004-12-31
Autor
Izba Skarbowa w Rzeszowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Słowa kluczowe
administracja
geodezja
jednostka samorządu terytorialnego
organ władzy publicznej
usługi geodezyjne
zwolnienia podmiotowe
Treść

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji w trybie przepisu art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informacji udzielonej jednostce przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Dębicy pismem z dnia 27.07.2004 r. (znak: PO III/443-58/04) w zakresie stosowania przepisów o podatku od towarów i usług, wyjaśnia:

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie z dnia 23.07.2004 r. wynika, iż w ramach funduszu geodezyjnego wykonywane są usługi prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie odbitek kserograficznych map. Wątpliwości podmiotu dotyczą kwestii, czy do ww. usług będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy o podatku od towarów i usług nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Z treści przepisu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) wynika, iż powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie geodezji, kartografii i katastru. Jednocześnie w ust. 4 powołanego art. 4 wskazano, iż ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Stosownie do przepisu art. 6a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 17.05.1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), Służbę Geodezyjną i Kartograficzną stanowią m.in. organy administracji geodezyjnej i kartograficznej w tym: starosta wykonujący zadania przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa powiatowego. Zadania tegoż organu wykonywane są jako zadania z zakresu administracji rządowej (art. 6a ust. 3 ww. ustawy z dnia 17.05.1989 r.). W myśl art. 7d powołanej ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne do zadań starosty należy m.in. prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz dysponowanie środkami powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

W świetle przedstawionych uregulowań starosta jako organ władzy publicznej w zakresie, w jakim realizuje zadania nałożone odrębnymi przepisami prawa - w przedmiotowej sprawie ustawą - Prawo geodezyjne i kartograficzne - objęty jest regulacją przepisu art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Wykonywane zatem przez starostę czynności w ramach zadań ustawowych nie będą podlegały ustawie o podatku od towarów i usług. Przy czym zaznaczyć należy, iż wyłączenie z podatku VAT - stosownie do powołanego art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług - nie dotyczy czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Podmioty wskazane w tym przepisie, w zakresie, w jakim wykonują czynności w ramach ww. umów są podatnikami podatku od towarów i usług, a realizowane przez nich odpłatne dostawy towarów i świadczone usługi podlegają ustawie o podatku od towarów i usług. Jednocześnie podkreślić należy, iż wykonywanie przez starostę – na podstawie umów cywilnoprawnych – odpłatnego świadczenia usług zaliczanych wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (ogłoszonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.1997 r. (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) do grupowania 75 PKWiU nie jest już objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, bowiem zwolnienie to dotyczy wyłącznie usług w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych.

Wobec powyższego wyrażone w piśmie z dnia 23.07.2004 r. stanowisko jednostki jest nieprawidłowe.

Informacji udzielono wg stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzania informacji przez organ I instancji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika