logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
SD-K-415/168/04
Data
2004-12-20
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zryczałtowany podatek dochodowy
Słowa kluczowe
dochód
pozarolnicza działalność gospodarcza
przychody ewidencjonowane
przychód
różnica
ryczałt ewidencjonowany
Treść

Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opłacając zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych. W związku z powyższym zwraca się z zapytaniem czy pojęcie przychodu w przypadku opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego jest równoznaczne z pojęciem dochodu. Rozwiązanie powyższego problemu jest istotne , gdyż ZUS stoi na stanowisku iż są to pojęcia równoznaczne. Zdaniem podatniczki przychód uzyskany z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych nie jest równoznaczny z dochodem.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w P.formuje, iż zgadza się ze stanowiskiem podatnika. Na wybranej przez podatniczkę formie opodatkowania , zgodnie z treścią ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ( Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm. ), podstawą opodatkowania jest uzyskany przez podatniczkę przychód pomniejszony o stratę , o której mowa w art. 9 ust.3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. Nr 90, poz. 416 ze zm. ), oraz o wydatki określone w art. 26 ust. 1 , poniesione na ubezpieczenie społeczne , jeżeli nie zostały odliczone od dochodu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym. Podatek zryczałtowany ustala się mnożąc uzyskany przychód przez stawkę procentową ryczałtu. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych , jak stanowi treść art. 13 ustawy o podatku zryczałtowanym, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika , o której mowa w art. 27 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zapłaconej w roku podatkowym , zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie została odliczona od podatku dochodowego. Zryczałtowany podatek dochodowy pomniejszony o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne ( zgodnie z art. 14 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym ), obniża się również o wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, wymienione w art. 27 a ust. 1 z wyjątkiem pkt.3 lit. b) , ustawy o podatku dochodowym. Zatem biorąc powyższe uregulowania należy zwrócić uwagę, iż ustawodawca posługuje się jedynie pojęciem przychodu nie utożsamiając go z dochodem. Pojęcie dochodu natomiast jest obecne w innej ustawie tj, ustawie z dnia 26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm. ), która definiuje dochód ze źródła przychodów zgodnie z art.9 , powyższej ustawy, jako nadwyżkę sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągniętą w roku podatkowym.Jeżeli jednak w przepisach pozapodatkowych istniałyby uregulowania , że przychód jest równy dochodowi miałoby to zastosowanie do zakresu uregulowanego tymi przepisami , należy jednak podkreślić, że tym samym nie dotyczyłyby przepisów podatkowych.

Reasumując, pojęcia przychód i dochód uregulowane odpowiednio powyżej wymienionymi ustawami tj. ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne i ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują znaczną różnicę pomiędzy powyższymi pojęciami. Zatem pojęcia dochód i przychód z punktu widzenia przepisów podatkowych nie są równoznaczne.

Dodatkowo
Pytanie podatnika