logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PUS II/443/248/04
Data
2004-11-05
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Słowa kluczowe
dokumentowanie
dokumenty celne
dostawa wewnątrzwspólnotowa
eksport towarów
eksport (wywóz)
poczta elektroniczna
potwierdzenie
wywóz towarów
zaświadczenia
Treść

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo jednostki z dnia 9.08.2004 r. (z datą wpływu do tut. organu 12.08.2004 r., bez znaku) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów podatkowych, uprzejmie informuje:

1. Z przedstawionego przez jednostkę stanu faktycznego wynika, iż podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów do krajów członkowskich. W związku z powyższym podatnik posiada różne dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium kraju. Dokumentami tymi są: cyt. „kopie dokumentu CMR, faksy faktury potwierdzającej odbiór towarów z adnotacją „All good recieved” i podpisem, faktury, na których przybito pieczątkę „eingegangen” wraz z datą, oryginał dokumentu CMR potwierdzony nieczytelnym podpisem lub przesłany faksem, w którym nabywca potwierdza odbiór towarów.” Wątpliwości jednostki dot. następujących kwestii:

 1. czy ww. dokumenty mogą być uznane za dowód wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego,
 2. czy dokumentem potwierdzającym dostarczenie towaru nabywcy może być informacja przesłana od niego dostawcy drogą elektroniczną (e-mail),
 3. czy w przypadku wywozu towarów dokonanego przez firmę kurierską za dowód dostarczenia towarów odbiorcy może służyć wydrukowany ze strony internetowej raport stwierdzający przebieg transportu i odbiór towarów.

2. Z przedstawionego w ww. piśmie stanu faktycznego wynika ponadto, iż dokonuje ona eksportu do krajów trzecich, a dla udokumentowania wywozu towarów będących przedmiotem eksportu poza granicę Wspólnoty przedstawia dokumenty SAD 3 oraz kserokopie tych dokumentów. Wątpliwości jednostki dot. następujących kwestii:

 1. czy w sytuacji, kiedy podatnik przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc otrzymał 2 potwierdzenia wywozu towarów do kraju trzeciego w formie dokumentu SAD 3 zawierającego 4 sztuki kompletu dokumentów, może on zastosować stawkę 0-procentową do całości towarów będących przedmiotem eksportu, czy też tylko do tych towarów, które widnieją na otrzymanych dokumentach SAD 3,
 2. czy potwierdzeniem wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty pozwalającym na zastosowanie stawki 0-procentowej może być otrzymany przez podatnika zamiast dokumentu SAD 3, dokument SAD stwierdzający odprawę towarów na terytorium państwa trzeciego, jeżeli nie ma możliwości wyegzekwowania od przewoźnika lub z urzędu celnego dokumentu SAD 3,
 3. czy w razie zaginięcia oryginałów dokumentów SAD 3, podatnik może potwierdzić wywóz towarów poza obszar UE posługując się kserokopią tych dokumentów, na których widnieją oryginalne pieczątki granicznego urzędu celnego lub kserokopią dokumentów SAD 3 i kopią faktur, na których widnieje pieczęć urzędu celnego.

Ad 1.

  Stosownie do zapisu art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0 %, pod warunkiem, że:
 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;
 2. podatnik przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał), posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju (Polski) i dostarczone do nabywcy na terytorium innego niż Polska państwa członkowskiego.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 11, poz. 535), zwanej dalej ustawą, aby podatnik mógł skorzystać ze stawki 0-procentowej musi przed złożeniem deklaracji za dany okres rozliczeniowy (za miesiąc, kwartał) posiadać w swoje dokumentacji dowody, że towary:

 • zostały wywiezione z terytorium kraju (Polski)i,
 • zostały dostarczone na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

Dowodami takimi są zgodnie z przepisem art. 42 ust. 3 pkt 1 - 4 ustawy następujące dokumenty, jeżeli dokumenty te potwierdzają łącznie dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów od nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

 1. dokumenty przewozowe otrzymane przez przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa innego niż Polska, w sytuacji gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),
 2. kopia faktury dostawy,
 3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,
 4. dokument potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa innym niż terytorium, z którego towar wywieziono.

Zgodnie z przepisem art. 42 ust. 4 w przypadku wywozu towarów bezpośrednio przez podatnika dokonującego takiej dostawy lub przez jego nabywcę, przy użyciu własnego środka transportu, podatnik powinien posiadać oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, tj. kopii faktury dostawy oraz specyfikacji poszczególnych sztuk ładunku, następujące dokumenty:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego dostawy towarów oraz nabywcy tych usług,
 2. adres pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsce zamieszkania nabywcy,
 3. określenie towarów i ich ilości,
 4. potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę w miejscu znajdującym się na terytorium państwa innego niż Polska,
 5. rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary lub numer lotu – w przypadku, gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego.

W przypadku jednak gdy ww. dokumenty nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium innego kraju niż Polska, dowodami, że towary zostały wywiezione z Polski i dostarczone nabywcy w jego kraju - zgodnie z przepisem art. 42 ust. 11 - mogą być również inne dokumenty wskazujące, że wystąpiła dostawa, w szczególności:

 1. korespondencja handlowa z klientem,
 2. dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu,
 3. dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie realizowane jest w innej formie, w takim przypadku inny dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania.

Odnosząc się do wątpliwości jednostki, czy następujące dokumenty cyt. „kopia dokumentu CMR, faks faktury potwierdzającej odbiór towarów z adnotacją „All good recieved” i podpisem, faktury, na których przybito pieczątkę „eingegangen” wraz z datą, oryginał dokumentu CMR potwierdzony nieczytelnym podpisem lub przesłanym faksem”, mogą być uznane za dowód wywozu towarów z terytorium kraju na terytorium państwa członkowskiego, tut. organ stwierdza, iż dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na podstawie ww. dokumentów może mieć miejsce tylko w sytuacji, gdy fakt ten nie wynika jednoznacznie z „podstawowego” katalogu dokumentów. Innymi słowy dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów za pomocą ww. dokumentów może nastąpić w przypadku posiadania łącznie wszystkich dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3 - 5 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stwierdzić należy, iż dokumentem potwierdzającym dostarczenie towaru do nabywcy w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy, mogłaby być również elektroniczna forma dokumentu (e-mail), pod warunkiem jednakże, iż dokument taki podpisany będzie podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18.09.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.). Tylko bowiem w takim przypadku, zgodnie z art. 5 ust. 2 tejże ustawy, dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. Ponadto nie można uznać jako dowód potwierdzający dostarczenie towarów, raportu wydrukowanego ze strony internetowej, dokumentującego przebieg transportu i odbiór towarów. Taki raport w ocenie tut. organu, nie może stanowić jedynego dowodu potwierdzającego otrzymanie towaru przez nabywcę, co nie oznacza jednak, że forma taka oprócz potwierdzenia faktu odbioru towaru przez nabywcę na innym dokumencie nie będzie mogła stanowić dodatkowego dowodu potwierdzającego dostarczenie towaru.

Ad 2.

Odnosząc się do z kolei do wątpliwości jednostki w kwestii cyt. „zastosowania stawki podatku 0 % w stosunku do całości towarów będących przedmiotem eksportu”, w sytuacji, gdy podatnik przed złożeniem deklaracji za dany miesiąc otrzymał tylko część dokumentów SAD 3 potwierdzających wywóz towarów do kraju trzeciego, należy stwierdzić, iż podatnikowi przysługuje prawo do zastosowania stawki podatku 0 % tylko i wyłącznie w odniesieniu do towarów, co do których posiada potwierdzenie wywozu do kraju trzeciego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 41 ust. 6 ustawy stawkę podatku 0 % stosuje się w eksporcie towarów pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty. Stosownie więc do powyższego tut. organ podatkowy informuje, iż z chwilą otrzymania pozostałych dokumentów SAD 3, po upływie terminów, o których mowa w przepisie ust. 6, 7 i 11 ustawy, podatnik ma prawo na podstawie przepisu art. 41 ust. 9 i ust. 11 (ostatnie zdanie) ustawy prawo do złożenia korekty. Zauważyć przy tym należy, iż ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług w przepisie art. 41 ust. 6 posługuje się pojęciem dokumentu - w przypadku tzw. eksportu bezpośredniego, natomiast w przepisie ust. 11 pojęciem kopii dokumentu - w odniesieniu do eksportu tzw. pośredniego. A zatem przepisy nie pozostawiają wątpliwości co do charakteru dokumentu (oryginał czy kopia), który będzie wymagany do potwierdzenia faktu wywozu towaru poza granicę.

Tutejszy organ podatkowy zwraca również uwagę, że powyższe - z uwagi na fakt nieokreślenia przez przepisy ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług formy dokumentu potwierdzającego dokonanie eksportu - nie wyklucza, zdaniem tut. organu podatkowego, możliwości dokumentowania faktu dokonania eksportu w formie zaświadczenia, w którym organ celny potwierdza fakt wywozu towaru poza obszar celny. Należy bowiem zauważyć, iż podatnik ma prawo wystąpić do organów celnych (w tym m.in. urzędu celnego, w którym nastąpiło zgłoszenie towaru do procedury wywozu) o wdanie tego rodzaju zaświadczenia. Stosownie bowiem do przepisu art. 73 ustawy z dnia 19.03.2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622) do wydawania zaświadczeń stosuje się odpowiednio przepisy działu VIIIa ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa. Ponadto zgodnie z przepisami art. 194 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa dokumenty urzędowe sporządzone w formie określonej przepisami prawa przez powołane do tego organy władzy publicznej stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo stwierdzone (§ 1). Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzonych przez inne jednostki, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów są uprawnione do ich wydawania (por. § 2).

Odnosząc się natomiast do sugestii podatnika, którego zdaniem dokument SAD stwierdzający dostawę towarów na terenie państwa trzeciego, w przypadku braku dokumentów wywozowych z terytorium RP (Wspólnoty), będzie wystarczający, stwierdzić należy, iż stosownie do powyższych uwag, tut. organ podatkowy, w świetle definicji eksportu zawartej w przepisie art. 2 pkt 8 (potwierdzony przez urząd celny wyjścia wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty), nie podziela stanowiska podatnika w tej kwestii, uznając je za niezgodne z obowiązującym stanem prawnym.

Powyższej interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny zawarty w ww. piśmie podatnika i w oparciu o stan prawny na dzień złożenia 5.11.2004 r.

Dodatkowo
Pytanie podatnika