logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PI/005-331/04/CIP/03
Data
2004-05-28
Autor
Izba Skarbowa w Gdańsku
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług
usługi geodezyjne
Treść

Stan faktyczny:

Pytający jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług od 2001r. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył do 30 kwietnia 2004r usługi w zakresie geodezji i kartografii zaklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.20.7, które były opodatkowane 7% stawką VAT (poz. 122 zał. nr 3 do ustawy o podatku VAT).

Ocena prawna stanu faktycznego:

Ustawa o podatku od towarów i usług została uchwalona w dniu 11 marca 2004r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 54 pod poz. 535).

Zgodnie z art. 175 w/w ustawy z dniem 1 maja 2004r. traci moc ustawa z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.), z wyłączeniem art. 9, który traci moc z dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2 (tj. 7 dni od dnia ogłoszenia ustawy), a więc 13 kwietnia 2004r.

W myśl art. 157 ust. 1 w/w ustawy podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wyjątkiem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali – za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzenia tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego, z zastrzeżeniem ust. 2. Na mocy ust. 2 art. 157 w/w ustawy, przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1, który zgłosił, że będzie składał deklaracje podatkowe, nie składał takiej deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały – poprzedzające ostatni miesiąc przed wejściem w życie ustawy.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art.. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ustawodawca nie przewidział dla usług w zakresie geodezji i kartografii zaklasyfikowanych do grupowania PKWiU 74.20.7 preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług

Zatem, mając na uwadze wyżej przedstawione przepisy oraz stan faktyczny stwierdzić należy iż, Podatnik nie był obowiązany do dokonania żadnych dodatkowych formalności rejestracyjnych. Do 30 kwietnia 2004r. Pytającego jako podatnika VAT obejmowały wszystkie prawa i obowiązki określone w ustawie z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), co wiązało się z możliwością obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną w miesiącu kwietniu 2004r.

Od 1 maja 2004r. usługi w zakresie geodezji i kartografii sklasyfikowane do grupowania PKWiU 74.20.7 podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 22%.

Dodatkowo
Pytanie podatnika