logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PO III/443-62/04
Data
2004-07-29
Autor
Urząd Skarbowy w Dębicy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Słowa kluczowe
fundusz celowy
geodezja
usługi geodezyjne
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (D.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 23.07.2004 r. (znak: BF 3220/6/2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Dębicy informuje:

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym będący częścią Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i Kartograficznymi utworzonego ustawą z dnia 17.05.1989 r. – Prawo geodezyjne kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 ze zm.), w rozumieniu art. 22 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) jest częścią państwowego funduszu celowego, nie jest funduszem jednostki samorządu terytorialnego. Jako fundusz celowy jest jedną z form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych. Fundusz nie ma osobowości prawnej. Środki funduszu gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym i w całości przeznaczone na uzupełnienie środków budżetowych niezbędnych na finansowanie zadań związanych z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz na zakup urządzeń i wyposażenie lokali niezbędnych do prowadzenia tego zasobu. Starosta powiatu wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład starostwa, zarządza tym funduszem (częścią funduszu), realizacja tych zadań finansowana jest z budżetu państwa. W ramach wykonywanych zadań świadczone są usługi prowadzenia i udostępniania danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, tj. wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów, zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji gruntów, zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wykonywanie odbitek kserograficznych map.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W związku z faktem, że ww. Fundusz nie jest osobą prawną, ani jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej ani osobą fizyczną, samodzielnie wykonującą działalność gospodarczą, w myśl wyżej powołanego przepisu ustawy, nie jest podatnikiem podatku VAT. Reasumując, tut. organ nie podziela stanowiska pytającego, że ww. Fundusz jest podatnikiem VAT.

Dodatkowo
Pytanie podatnika