logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PDP-415-5/MM/05
Data
2005-02-10
Autor
Opolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z innych źródeł
Słowa kluczowe
kaucje
podatek dochodowy od osób fizycznych
przychody z innych źródeł
Treść

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 w związku z art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Banku przedstawione w piśmie z dnia 27 grudnia 2004 r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 grudnia 2004 r. Bank S.A. Oddział Regionalny w Opolu zwrócił się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia wypłaconego klientowi (pożyczkobiorcy) wynagrodzenia (odsetek)) za okres korzystania z wpłaconej kaucji zabezpieczającej wierzytelność banku, do przychodów z innych źródeł.

Bank przedstawił następujący stan faktyczny:

Bank przyjmuje depozyty pieniężne i udziela kredytów w oparciu o prowadzone rachunki bankowe depozytowe i kredytowe. W celu zabezpieczenia transakcji kredytowej, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 102 ustawy Prawo bankowe, Bank może ustanowić zabezpieczenie terminowe od dłużnika lub osoby trzeciej w postaci kaucji tj. określonej kwoty pieniężnej w złotych lub w innej walucie wymienialnej.

Jednocześnie po całkowitej spłacie zadłużenia w terminie określonym w umowie kredytu, Bank jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu kaucji, powiększonej o stosowne wynagrodzenie, którego dopuszczalność ustanowienia wynika jednoznacznie z przepisów ww. ustawy Prawo bankowe. Przedmiotowe wynagrodzenie ustalane jest przez Bank w formie odsetkowej.

Wątpliwości Banku dotyczą zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - zwanej dalej "ustawą". Zdaniem Banku wynagrodzenie w formie odsetkowej ustalone od wpłaconej kaucji stanowiącej zabezpieczenie transakcji kredytowej stanowi przychód z innych źródeł dla kredytobiorcy i jako taki podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

W stanie faktycznym przedstawionym przez Bank Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust 1 ustawy za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nie należące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Ustawodawca w ww. artykule ustawy wskazuje jedynie przykładowo na różnego rodzaju przychody pochodzące z innych źródeł a nie wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 1-8. O przykładowym charakterze tego katalogu świadczy użycie w przepisie sformułowania "w szczególności". Przychodami z innych źródeł będą także inne przychody, nie wymienione wyraźnie w ustawie. Ponadto, zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Przychód z innych źródeł powstanie w momencie otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika określonego świadczenia. Mając na uwadze powyższe, kwota wynagrodzenia (odsetki) z tytułu zwróconej kaucji zabezpieczającej wierzytelność stanowi przychód z innych źródeł i podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych, łącznie z innymi dochodami uzyskanymi przez podatnika (kredytobiorcy). W takim przypadku Bank nie występuje w roli płatnika, jest jedynie zobowiązany zgodnie z art. 42a do sporządzenia informacji o wypłaconych podatnikowi należnościach lub świadczeniach (PIT-8C) w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego i przekazać podatnikowi oraz właściwemu urzędowi skarbowemu.

Wobec powyższego Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko zajęte przez wnioskodawcę, dotyczące zaliczenia do przychodów z innych źródeł wypłaconego klientowi (pożyczkobiorcy) wynagrodzenia (odsetek) za okres korzystania z wpłaconej kaucji zabezpieczającej wierzytelność banku jest prawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje, iż niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Bank i stanu prawnego obowiązującego w czasie zaistnienia opisanej sytuacji. Interpretacja ta nie jest wiążąca dla Banku, natomiast jest ona wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960 ze zm.) podania (żądania, wnioski, odwołania, zaświadczenia) i załączniki do podań składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej podlegają opłacie skarbowej. Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej zawiera załącznik do ww. ustawy. Zgodnie z pozycją 1, części 1, powołanego załącznika do ustawy opłata skarbowa od podania wynosi 5 zł, natomiast zgodnie z poz. 2 opłata skarbowa od załącznika do podania wynosi 50 gr.

Dodatkowo
Pytanie podatnika