logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PB I 3/4150/16/05/MK
Data
2005-03-30
Autor
Izba Skarbowa w Łodzi
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów
Słowa kluczowe
kaucje
pobór podatku
źródła przychodu
Treść

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Bank to podmiot działający w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.).Do podstawowej działalności Banku należy przyjmowanie depozytów pieniężnych i udzielanie kredytów w oparciu o prowadzone rachunki depozytowe i bankowe.
Bank w celu zabezpieczenia transakcji kredytowej, zgodnie z zapisami zawartymi w art. 102 w/pow. ustawy, może ustanowić zabezpieczenie terminowe od dłużnika lub osoby trzeciej w postaci kaucji, tj. określonej kwoty pieniężnej w złotych lub w innej walucie wymienialnej. Jednocześnie po całkowitej spłacie zadłużenia w terminie określonym w umowie kredytu, Bank jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu kaucji, powiększonej o stosowne wynagrodzenie, którego dopuszczalność ustanowienia wynika jednoznacznie z przepisów cyt. ustawy prawo bankowe. Przedmiotowe wynagrodzenie jest ustalane przez bank w formie odsetkowej.
Po stronie pytającego zaistniała wątpliwość w zakresie zakwalifikowania wypłacanego wynagrodzenia (odsetek) do odpowiedniego źródła przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej uprzejmie informuje, iż stosownie do dyspozycji wynikającej z art. 173 Kodeksu cywilnego, przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.Wpłacenie kaucji jako zabezpieczenia wierzytelności nie spełnia warunków umowy rachunku bankowego. Celem kaucji jest zabezpieczenie wierzytelności Banku, a nie oszczędzanie, przechowywanie lub inwestowanie wpłaconych środków.
Kaucja jest przechowywana na rachunku bankowym, ale jest to rachunek Banku, a nie osoby fizycznej, która ją wpłaciła.
A zatem odsetki od wpłaconej kaucji są, w świetle art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), przychodem z innych źródeł.
W tym wypadku Bank nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonanych wypłat z tego tytułu.
Podkreślić jednak należy, iż na Banku ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT – 8C, która będzie dla podatnika podstawą do wykazania uzyskanych przychodów w zeznaniu za rok podatkowy.

Dodatkowo
Pytanie podatnika