logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1419/UPO-443-13/05/EN/2
Data
2005-03-10
Autor
Urząd Skarbowy w Płocku
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
stawki podatku
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Spółce z o.o. X, oceniając stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu: 21.01.2005 r.) uzupełnionym pismem z dnia 09.02.2005 r. (data wpływu: 14.02.2005 r.) o udzielenie interpretacji jako nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1. Przedmiot interpretacji. Czy wysokość stawki podatku VAT za opakowania zwrotne, w przypadku pobrania kaucji za opakowania zwrotne nie zwrócone w ustawowym terminie, uzależniona jest od stawki podatku towaru znajdującego się w danym opakowaniu zwrotnym, czy w każdym przypadku jest to stawka podstawowa 22%?

2. Stanowisko Wnioskodawcy. Jako własne stanowisko Podatnik przedstawił pogląd, iż wg spółki stawka VAT na opakowania zwrotne uzależniona jest od stawki podatku VAT towaru, który w takim opakowaniu się znajduje.

Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: � art. 29 ust.1, art. 41 ust. 13 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Podatnika, uzasadnionej w sposób następujący.

Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem zaś jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Wobec powyższego uznać należy, iż w przypadku, gdy sprzedawca nie pobrał za opakowania zwrotne kaucji, ani nie określił tej kaucji w umowie z odbiorcą wówczas wartość opakowania zwrotnego należy uwzględnić w cenie towaru i razem z towarem opodatkować przy zastosowaniu stawki podatku VAT właściwej dla danego produktu oraz wykazać jako jedną pozycję.

Natomiast, gdy sprzedawca pobrał kaucję, a opakowania zwrotne nie zostały zwrócone przez odbiorcę w ustawowym terminie, wówczas podstawą opodatkowania będzie pobrana kaucja. Ponieważ zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług jak i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 ze zm.) nie obniżono stawki podatku na opakowania zwrotne, w związku z powyższym do obrotu opakowaniami zwrotnymi zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 22% stosownie do art. 41 ust. 13 cytowanej ustawy - towary i usługi będące przedmiotem dostawy lub świadczenia usług na terytorium kraju, nie wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w podstawowej wysokości.

Zatem stanowisko przedstawione przez Podatnika, iż stawka podatku VAT za opakowania zwrotne nie zwrócone w ustawowym terminie, w przypadku pobrania kaucji, jest uzależniona od stawki podatku towaru znajdującego się w danym opakowaniu zwrotnym jest nieprawidłowe. Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowo
Pytanie podatnika