logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PI/005-360/04CIP/03
Data
2004-06-02
Autor
Izba Skarbowa w Gdańsku
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Podatek od towarów i usług --> Przepisy ogólne
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa towarów i świadczenie usług
Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady ogólne --> Moment powstania obowiązku podatkowego
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
obowiązek podatkowy
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Stan faktyczny:

Pytający w marcu 2004r. zawarł umowę na wykonanie podziału geodezyjnego nieruchomości, w której doliczono do ceny netto podatek VAT w wysokości 7% zgodnie z ustawą z dnia 8 stycznia 1993r o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Usługa podziału geodezyjnego zostanie wykonana pod koniec maja 2004r tj. już w okresie obowiązywania przepisów nowej ustawy, gdzie podatek VAT dla tej czynności wynosi 22% i wtedy też zostanie wystawiona faktura VAT.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W świetle zaś art. 8 ust. 1 w/w ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

  1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej,
  2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji,
  3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Stosownie do art. 8 ust. 3 w/w ustawy usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.

W myśl art. 19 ust. 1 i ust. 4 w/w ustawy obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 21 ust. 1. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu , licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 w/w ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art.. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Ustawodawca nie przewidział dla usług w zakresie geodezji preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług

Zgodnie ze stanem faktycznym usługa podziału geodezyjnego nieruchomości zostanie wykonana pod koniec maja 2004r.

Zatem, mając na uwadze wyżej przedstawione przepisy stwierdzić należy, iż stosownie do art. 41 ust. 1 w/w ustawy usługi w zakresie geodezji od 1 maja 2004r. podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki w wysokości 22%.

Dodatkowo
Pytanie podatnika