logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1471/DPF/415-21/2005/ML
Data
2005-03-18
Autor
Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników --> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
Słowa kluczowe
kodeks pracy
obowiązek płatnika
odszkodowania
ogłoszenie upadłości
rozwiązanie umowy
stosunek pracy
Treść

P O S T A N O W I E N I E


Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa / t.j Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku: Spółki Akcyjnej w upadłości, z dnia 26.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny


p o s t a n a w i a


uznać stanowisko Strony za prawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownik Spółki był zatrudniony w tej spółce w okresie od dnia 27 lutego 2001r. do dnia 31 lipca 2003 r. Stosunek pracy został z pracownikiem rozwiązany w trybie art. 32 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy (postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy). Umowa o pracę pomiędzy pracownikiem, a Spółką Akcyjną z dnia 12 lipca 2001 r. stanowi w pkt 3, że w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy spółka wypłaci pracownikowi stosowną kwotę :

"W przypadku zwolnienia pracownika przez pracodawcę przed upłwem okresu pięcioletniego od chwili podpisania przedmiotowej Umowy, pracodawca zobowiązuje się zapłacić pracownikowi odszkodowanie w wysokości równej iloczynowi średniego miesięcznego wynagrodzenia za ostatnie trzy miesiące przed zakończeniem stosunku pracy i ilości miesięcy pozostałych do dnia 12.07.2006 r."

Według Spółki w przedstawionym stanie faktycznym zgodnie art. 21 ust. 1 pkt. 3 lit. g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód wypłacony pracownikowi z tytułu odszkodowania podlega opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zmianami) wolne od podatku dochodowego są : otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem :

  1. określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę
  2. odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,
  3. odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym
  4. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakresie konkurencji
  5. odszkodowań za szkody dotyczące dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
  6. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1
  7. odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód.

Podstawą wypłaty odszkodowania był wyłącznie zapis zawarty w umowie o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy, który nie przewiduje wypłaty odszkodowania.

W ocenie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego w przedstawionym stanie faktycznym powyższe odszkodowanie nie zostało wypłacone na zasadach wynikających wprost z przepisów, odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, zatem wypłacone odszkodowanie nie korzysta ze zwolnienia na podstawie wyżej cytowanego przepisu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Od przychodów wypłaconych pracownikowi z tytułu odszkodowania zakład pracy obowiązany jest potrącić zaliczkę na podatek dochodowy. Obowiązek poboru zaliczek przez płatnika dokonującego wypłat powyższego odszkodowania wynika z art. 31 w/w ustawy, zgodnie z którym, zakład pracy pobiera w ciągu roku zaliczki na podatek od osób, które uzyskują od tego zakładu przychody ze stosunku pracy.

Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego.

Dodatkowo
Pytanie podatnika