logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP1-443/12/05
Data
2005-03-11
Autor
Lubelski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów i wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury
Słowa kluczowe
fakturowanie
kaucje
opakowania
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 25.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie wystawiania faktur na zasadach określonych w §22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) na kaucjonowane opakowania jednorazowe zawierające środki niebezpieczne dla środowiska - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25.01.2005 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co dozakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego.

PPH Sp. z o.o. Prowadzi sprzedaż hurtową kosmetyków samochodowych nabywanychgłównie z Holandii i Włoch.

Producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych są obowiązani ustalić - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadachopakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) - wysokość kaucji na opakowaniajednostkowe tych środków nie niższą niż 10 % i nie wyższą niż 30 % ceny środka niebezpiecznego zawartego w tym opakowaniu. Spółka w oparciu o powyższy przepis ustaliła wysokość kaucji w odniesieniu do sprzedawanych opakowań. Zdaniem Spółki brak jest podstaw do wystawienia faktury na kaucjonowane opakowania jednorazowe zawierające środki niebezpieczne dla środowiska.

Odpadem opakowaniowym w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych są wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań.

W myśl art. 10 ust. 3 w/w ustawy producent, importer i dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych są obowiązani odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowaniawielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach. Jeżeli zwrot pobranej kaucji przez sprzedawcę jest niemożliwy z powodu przerwy lub zakończenia działalności, producent, importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia środków niebezpiecznych jest obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach, producent, importer lub dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję (art. 10 ust. 4 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych).

W myśl § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ichprzechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż.

Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę w/w opakowań wystawia się - zgodnie z § 22 ust. 2 w/w rozporządzenia - nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

Z zapytania wynika, że Spółka określiła wysokość kaucji za opakowania od sprzedawanych towarów. W myśl § 22 ust. 1 w/w rozporządzenia wartości opakowania Spółka nie powinna uwzględniać w treści faktury dokumentującej sprzedaż. W przypadku niezwrócenia przez odbiorcę w/w opakowań Spółka zobowiązana jest wystawić fakturę sprzedaży na opakowania - zgodnie z § 22 ust. 2 w/w rozporządzenia - nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, Spółka zobowiązana jest wystawić fakturę nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika