logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP1-443/18/05
Data
2005-03-11
Autor
Lubelski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Ewidencje
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
sprzedaż produktów rolnych
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 216 i art. 14a § l i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku z dnia 27.01.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) w przypadku sprzedaży towarów w opakowaniach zwrotnych na rzecz osób indywidualnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

Spółdzielnia prowadzi sprzedaż niebezpiecznych środków ochrony roślin w opakowaniach zwrotnych pobierając od tych opakowań kaucję w określonej wysokości w ramach sprzedaży detalicznej dla ostatecznego użytkownika. W przypadku zwrotu opakowań Spółdzielnia zwraca pobraną kaucję. Sprzedaż dla odbiorców indywidualnych ewidencjonowana jest paragonem fiskalnym, pobranie i zwrot kaucji ewidencjonowane jest pozabilansowo. Przy ustalaniu zobowiązania w podatku od towarów i usług Spółdzielnia nie uwzględnia kwot pobranej i zwróconej kaucji ewidencjonowanej pozabilansowo. Zdaniem Spółdzielni przy sprzedaży na rzecz osób indywidualnych, gdy sprzedaż jest ewidencjonowana przy zastosowaniu kas rejestrujących, a jako dokument sprzedaży wydawany jest paragon fiskalny nie ma zastosowania § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku odtowarów i usług.

Wartości opakowań zwrotnych nie uwzględnia się w podstawie opodatkowania (w fakturze), jeżeli łącznie spełnione zostały następujące przesłanki, o których mowa w § 22 ust. 1 w/w rozporządzenia, czyli :
- nastąpiła sprzedaż towaru w opakowaniu,
- opakowanie ma charakter zwrotny,
- sprzedawca pobrał lub określił w umowie kaucję za wydane opakowanie.

W przypadku, gdy mamy do czynienia z transakcjami zawieranymi pomiędzy podatnikiem (placówką handlu detalicznego) a konsumentem, podatnik nie zawiera wówczas z klientem umowy o której mowa w § 22 przywoływanego rozporządzenia (klient zakupując towar w opakowaniu zwrotnym nie zobowiązuje się do zwrotu opakowania), zaś fakturę zgodnie z przepisami art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), wystawia się, gdy klient jej zażąda.

Zatem, nie można stwierdzić, iż w tego typu transakcjach wystąpi sprzedaż towaru w opakowaniu kaucjonowanym w takim kształcie, jak pomiędzy producentem a jednostką handlu detalicznego. Zatem przepisy § 22 w/w rozporządzenia nie mają w opisanym przez Wnioskującą stanie faktycznym zastosowania.

Z kolei, jak wynika z przepisów art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Dla rozliczeń opakowań kaucjonowanych, jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, prawidłowym jest ewidencjonowanie obrotu poza fiskalnymi funkcjami kasy (wpłata i wypłata gotówki), co w konsekwencji nie ma wpływu na wysokość podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Stanowisko Spółdzielni zawarte w złożonym zapytaniu jest więc prawidłowe.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, natomiast jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 w związku z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika