logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.I/415/5/05
Data
2005-03-31
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
Słowa kluczowe
odsetki
odszkodowania
pakiet socjalny
ugody
wynagrodzenie za pracę
Treść

Działając na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60),
  • art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g i pkt 95, ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.),

w związku z pismem spółki z dnia 23.03.2005 r. (znak: L.dz. DO-72-2005) w sprawie udzielenia na podstawie art. 14a ordynacji podatkowej pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że sąd powszechny II instancji zasądził od spółki na rzecz byłych pracowników odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami, wynikającymi z gwarancji zatrudnienia zawartymi w pakiecie gwarancji pracowniczych. Przedmiotem wniosku jest rozstrzygnięcie czy w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ww. odszkodowania podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52 i 52a ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zawarty pakiet gwarancji pracowniczych tzw. pakiet socjalny, jest umową o charakterze cywilnoprawnym, którego jedną stroną jest przyszły inwestor w prywatyzowanym przedsiębiorstwie państwowym a drugą związki zawodowe działające na terenie prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Określa ona zasady zatrudnienia oraz warunki pracy i płacy po przejęciu przedsiębiorstwa państwowego przez nowego właściciela będącego jednocześnie stroną tej umowy. Zgodnie z § 5 ust. 5 przedmiotowego pakietu gwarancji pracowniczych pracowników inwestor C. sp. z o.o. z siedzibą w W. zobowiązał się wobec organizacji związkowych występujących w P., że w przypadku redukcji zatrudnienia pracowników objętych gwarancją zatrudnienia w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, wypłaci na rzecz zwalnianego pracownika odszkodowanie, stanowiące iloczyn aktualnego wynagrodzenia pracownika i liczby miesięcy pozostających do upływu okresu gwarancji zatrudnienia. Z dokumentów przedłożonych w sprawie, w szczególności z wyroku sądu orzekającego jako sąd II instancji, wynika iż spółka "C." w stosunku do pięciu byłych swoich pracowników nie wywiązała się ze zobowiązań dotyczących gwarancji zatrudnienia wynikających z cytowanego § 5 pakietu gwarancji pracowniczych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że zawarta umowa pakietu gwarancji pracowniczych dotyczy wyłącznie pracowników spółki zatrudnionych na podstawie umów o pracę w dniu podpisania umowy. Taki stan powoduje, iż niezbędną przesłanką do uzyskania odszkodowania, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy był fakt istnienia stosunku pracy. Tak więc, pomimo okoliczności, że przedmiotowe odszkodowanie nie wynika wprost z przepisów prawa pracy a z zawartej umowy, ze względu na jej ścisły związek z istniejącym stosunkiem pracy należy zakwalifikować ten przychód do przychodów z wykonywanej pracy, tj. przychodów określonych w art. 12 ust. 1 ww. ustawy.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego o sygn. III PK 38/04 pakiet gwarancji pracowniczych ma charakter normatywny i jest źródłem prawa pracy w rozumieniu art. 9 kodeksu pracy, który stanowi, że ilekroć w kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowania wynikające z zawartych umów lub ugód są objęte podatkiem dochodowym. Nie ma tutaj zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 3b ww. ustawy, gdyż jego literalne brzmienie wskazuje, iż obejmuje on inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sądowego lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, tj. nie obejmuje kategorii odszkodowań wymienionych w szczególności w punkcie 3, które również mogą być podstawą rozstrzygnięć sądu, a nie są objęte zwolnieniem przedmiotowym. Z kolei zasądzone wyrokiem sądu odsetki od nieterminowej wypłaty odszkodowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą zwolnione od opodatkowania, gdyż przedmiotowe świadczenie odszkodowawcze wynika wprost ze stosunku pracy. Stosunek pracy był warunkiem koniecznym roszczenia byłego pracownika o wypłatę świadczenia z § 5 umowy "pakietu socjalnego".

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w aktualnym stanie prawnym. Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika