logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
D6/443-22/05
Data
2005-05-23
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Słowa kluczowe
faktura wewnętrzna
nabycie
odliczenie podatku od towarów i usług
poczta elektroniczna
rachunki
Treść

Postanowienie

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za prawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 15.03.2005 r. wpłynął wniosek Spółki z dnia 14.03.2005 r. uzupełniony w dniu 11.04.2005 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Podatnik od wartości dodanej zarejestrowany w Irlandii świadczy dla polskiego podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT-UE usługi w zakresie reklamy internetowej. Za swoją usługę wystawia rachunek w kwotach wyrażonych w walucie polskiej. Rachunek jest przesyłany drogą elektroniczną i zawiera adnotację, że obowiązek odprowadzania podatku VAT obciąża odbiorcę usługi.
Postawiono pytanie:

Czy na podstawie rachunku dokumentującego nabycie usług, wystawionego w języku polskim i w walucie polskiej oraz przesłanego drogą elektroniczną przez dostawcę usług wewnątrzwspólnotowych, można wystawić fakturę wewnętrzną naliczając 22 % podatek VAT oraz odliczyć na tej podstawie VAT naliczony?

Zdaniem podatnika:

Spółka ma obowiązek wystawienia faktury wewnętrznej i naliczenia 22 % podatku VAT i jednocześnie ma prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60), stosownie do swojej właściwości miejscowej, naczelnik urzędu skarbowego (...), na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa lub postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 19 ust. 19 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr. 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu usług stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4, 7-9 oraz ust. 14-16. Z unormowania tego wynika, że obowiązek podatkowy u usługobiorcy usług z importu powstaje wówczas, gdy zachodzą w tych przypadkach okoliczności (zdarzenia), które u usługodawcy, gdyby był podatnikiem - skutkowałyby powstaniem obowiązku podatkowego.

W przedstawionej sytuacji zastosowanie miałby art. 19 ust. 4, który wskazuje moment powstania obowiązku podatkowego na chwilę wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124."

W myśl art. 86 ust. 2 w/w ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7:
1) suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
a) z tytułu nabycia towarów i usług
b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
- z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4,
2) w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego,
3) zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6,
4) kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 2 w/w ustawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca.

Kwestię wystawiania faktur wewnętrznych reguluje art. 106 ust. 7 w/w ustawy, zgodnie z którym w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie (...).

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT usługi reklamy internetowej opodatkowane są stawką podatku 22 %.

Spółka dokonując importu usług reklamy internetowej zobowiązana jest do wystawienia faktur wewnętrznych naliczając 22 % podatek VAT, który w części w jakiej usługi te są wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych obniża podatek należny.

Pouczenie

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja ta nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika