logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-18/05
Data
2005-06-08
Autor
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące
Słowa kluczowe
kasa rejestrująca
kaucje
opakowania
Treść

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2) eksport towarów,
3) import towarów,
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Kaucja - zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (PWN, Warszawa 1996r.) jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie nie dopełnienia zobowiązania należne sprzedawcy.

Z pisma Spółki wynika, że opakowania jednostkowe środków ochrony roślin nie są traktowane jako opakowania zwrotne. Przedłożona faktura sprzedaży środków ochrony roślin dla Spółki XXX opiewa na ceny jednostkowe poszczególnych towarów, i nie wynika z niej żadna kwota kaucji za opakowania.
Wobec powyższego kwota pobranej kaucji winna zostać opodatkowana stawką podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla danego towaru.Jak wynika z zapisu art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku (VAT) należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących

Dla rozliczeń opakowań o których mowa w pytaniu, jako podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, prawidłowym będzie ewidencjonowanie całości obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Zwrot kaucji będącej częścią ceny towarów, która zostanie zaewidencjonowana na tej kasie fiskalnej (wprawdzie nie w formie wyodrębnionej ale mieszczącej się w kwocie wartości zakupionego towaru) nastąpi po przedłożeniu przez kupującego paragonu dokumentującego zakupiony towar (lub innego dowodu) oraz przekazania opakowania. Będzie to wystarczająca podstawa do korekty obrotu i podatku należnego od towarów i usług.
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika