logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP/443-19/05
Data
2005-06-08
Autor
Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania
opodatkowanie
Treść

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2) eksport towarów,
3) import towarów,
4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
Kaucja - zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (PWN, Warszawa 1996r.) jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie nie dopełnienia zobowiązania należne sprzedawcy.

Z pisma Spółki wynika, że opakowania jednostkowe środków ochrony roślin nie są traktowane jako opakowania zwrotne. Przedłożona faktura sprzedaży środków ochrony roślin dla Spółki XXX opiewa na ceny jednostkowe poszczególnych towarów i nie wynika z niej kwota kaucji za opakowania.
Wobec powyższego kwota pobranej kaucji winna zostać opodatkowana stawką podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla danego towaru.Zgodnie z przepisami art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podstawą opodatkowania jest obrót, którym jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku VAT. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem może być także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

Dając wiarę podatnikowi, że opakowania jednostkowe środków ochrony roślin nie są opakowaniami zwrotnymi a ich wartość wkalkulowana jest w cenę towaru, należy uznać, że sprzedawane są zgodnie z definicją sprzedaży określoną art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem czynność taka będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Zwrot kaucji za wymienione opakowania winien zostać udokumentowany wystawieniem faktury korygującej zgodnie z zasadami zawartymi w § 19 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur ,sposobu przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971).
Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Udzielona interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika. Wiąże ona natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika