logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
D-1/412/159/05
Data
2005-06-06
Autor
Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów
Słowa kluczowe
kaucje
mieszkania
odsetki ustawowe
waloryzacja
zwrot
Treść

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, iż na mocy wyroku Sądu otrzymał Pan w 2004 roku od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zwrot zwaloryzowanej kaucji mieszkaniowej wraz z ustawowymi odsetkami. Następnie Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przekazała Panu informację PIT-8C za 2004 r., w którym jako źródło przychodu wykazano zwrot kaucji mieszkaniowej wraz z odsetkami. Dane z tej informacji wykazał Pan w zeznaniu PIT-37 za 2004 rok. Z treści złożonego pisma wynika, iż Pańskim zdaniem tylko odsetki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 z późn. zm.), kaucja wpłacona przez najemcę przed dniem 12 listopada 1994 r. pomniejszona o ewentualne należności wynajmującego z tytułu najmu, podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu lub nabycia jego własności przez najemcę. Kaucja ta w oparciu o przepis art. 358 § 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), który stanowi, iż w razie istotnej zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zmienić wysokość lub sposób spełnienia świadczenia pieniężnego, chociażby były ustalone w orzeczeniu lub w umowie.

Zwracana najemcom zwaloryzowana kaucja mieszkaniowa jest świadczeniem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych gdyż ma ona jedynie charakter zabezpieczenia prawidłowego wykonania postanowień umowy najmu, a co za tym idzie nie stanowi ona dochodu do opodatkowania, zarówno dla wynajmującego w momencie wpłaty kaucji przez najemcę jak i dla najemcy w dacie jej zwrotu przez wynajmującego wskutek okoliczności wymienionych w art. 6 ust. 2 w związku z art. 36 ust. 1 wyżej powołanej ustawy o ochronie praw lokatorów. A zatem zwrócona Panu kaucja mieszkaniowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Otrzymane zaś przez Pana odsetki stanowią źródło przychodu z innych źródeł określone w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 z późn. zm.) i podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych wraz z innymi dochodami osiągniętymi w 2004 roku. Przedmiotowe odsetki winien Pan wykazać w zeznaniu rocznym za 2004 rok w pozycji: inne źródła.

Biorąc powyższe pod uwagę podziela się Pana stanowisko wyrażone w piśmie otrzymanym w dniu 25.04.2005 r.

Dodatkowo
Pytanie podatnika