logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
ZD/406-41/CIT/05
Data
2005-05-20
Autor
Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu
Temat
Ordynacja podatkowa --> Zobowiązania podatkowe --> Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich --> Nabywca przedsiębiorstwa
Słowa kluczowe
nabycie nieruchomości
ogłoszenie upadłości
zaległości podatkowe
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu, na podstawie przepisów:

    - art. 14a § 1, § 3, § 4, art. 112 § 1 pkt 3, § 2, § 3 § 4 pkt 1 i 2, § 6 i § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),

po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), postanawia uznać za nieprawidłowy pogląd Podatnika wyrażony w złożonym wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 01.03.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza nabyć na podstawie umowy sprzedaży prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością posadowionych na gruncie budynków wchodzących w skład masy upadłości. Nieruchomość ta stanowiła składnik majątku upadłego przedsiębiorstwa. Sprzedaż dokonana przez syndyka ma nastąpić z wolnej ręki, na podstawie zezwolenia udzielonego przez sędziego komisarza.

Wnioskująca informuje, iż postępowanie upadłościowe toczy się według przepisów rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934r., bowiem upadłość została ogłoszona w dniu 10.06.2003r. Powyższe wynika z art. 536 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. prawo upadłościowe i naprawcze, zgodnie z którym w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed wejściem w życie nowej ustawy, stosuje się przepisy wymienionego wyżej rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Nowa ustawa, zgodnie z art. 546 weszła w życie w dniu 01 października 2003r., a więc po ogłoszeniu upadłości.

W oparciu o powyższy stan faktyczny, Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

    - Jaki jest zakres odpowiedzialności nabywcy nieruchomości (za należności podatkowe upadłego i masy upadłości) kupionej od syndyka, w ramach sprzedaży z wolnej ręki?

Spółka wskazuje, iż zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe, nabywca nieruchomości sprzedanej z wolnej ręki, odpowiada za należności podatkowe z nieruchomości stosownie do przepisów podatkowych.

Zdaniem Wnioskującej, odpowiedzialność ta ogranicza się do należności podatkowych związanych z prawem użytkowania wieczystego i własności posadowionych na gruncie budynków. W opinii Podatnika, użyty w omawianym przepisie zwrot "odpowiada za należności podatkowe z nieruchomości stosownie do przepisów podatkowych" świadczy o tym, że nabywca odpowiada za zaległości podatkowe związane z tą nieruchomością, a nie za wszelkie zobowiązania zbywcy, do których stosuje się przepisy ordynacji podatkowej.

Ustosunkowując się do przedstawionych powyżej kwestii stwierdza się co następuje:

Zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadłościowe (tekst jednolity: Dz. U. z 1991r. Nr 118, poz. 512 z późn. zm.), nabywca nieruchomości sprzedanej z wolnej ręki odpowiada za należności podatkowe z nieruchomości stosownie do przepisów podatkowych.

Tutejszy organ podatkowy pragnie zauważyć, iż przesłanki i zakres odpowiedzialności nabywcy majątku podatnika, regulują przepisy rozdziału 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), a w szczególności przepisy art. 112 tej ustawy.

Zgodnie z treścią art. 112 § 1 pkt 3 nabywca składników majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w § 2, jeżeli ich wartość w dniu zbycia wynosi co najmniej 15 300 zł odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za powstałe do dnia nabycia zaległości podatkowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Stosownie do regulacji art. 112 § 2 wskazanej ustawy, składniki majątku związane z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią aktywa trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyłączeniem należności długoterminowych, udzielonych pożyczek i długoterminowych rozliczeń międzyokresowych.

Zakres przedmiotowy odpowiedzialności nabywców obejmuje zaległości podatkowe powstałe do dnia nabycia składników majątku, bez względu na sposób powstania zobowiązania, z których one wynikają.

Nie obejmuje natomiast należności podatkowych z tytułu podatków niepobranych albo pobranych, lecz niewpłaconych przez płatników i inkasentów (art. 112 § 4 pkt 1 w związku z art. 107 § 2 pkt 1 wskazanej ustawy) oraz odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, a także oprocentowania z tytułu niezwróconych w terminie zaliczek naliczonego podatku od towarów i usług (art. 112 § 4 pkt 2 oraz art. 107 § 2 pkt 3 ww. ustawy), powstałych po dniu nabycia.

Odpowiedzialność nabywców za zaległości podatkowe posiada charakter osobisty, lecz ograniczony do wartości (a więc nie ceny nabycia) składników majątku (art. 112 § 3 powołanej ustawy).

Kolejną przesłanką ograniczającą odpowiedzialność tej kategorii osób jest konieczność istnienia związku między zaległością podatkową a prowadzoną działalnością gospodarczą, zatem musi ona być nie tylko zgłoszona (zarejestrowana), lecz realizowana.

Nabywca odpowiada tylko za te zaległości podatkowe zbywcy, które wykazał organ podatkowy w zaświadczeniu wydanym na jego wniosek za zgodą zbywcy (art. 112 § 6 i art. 306g ww. ustawy), według ich stanu na dzień jego wydania.

Jednakże, nabywca odpowiada za zaległości podatkowe zbywcy powstałe po dniu wydania zaświadczenia, a przed dniem nabycia przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub aktywów trwałych, gdy od dnia wydania zaświadczenia do dnia zbycia upłynęło 30 dni - w przypadku zbywania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, a 3 dni - w razie zbywania aktywów trwałych (art. 112 § 7 cytowanej ustawy).

Oznacza to, że zaległości podatkowe niewykazane w zaświadczeniu nie są objęte odpowiedzialnością, a także, iż uwolnienie od odpowiedzialności wynikające z zaświadczenia nie działa po upływie powyższych terminów.

Konkludując stwierdzić należy, iż odpowiedzialność nabywcy dotyczy zaległości podatkowych w podatkach, w rozumieniu art. 3 pkt 3 przywołanej ustawy Ordynacja podatkowa, tj. również zaliczek na podatki, rat podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Jeżeli wartość zaległości wiąże się z działalnością gospodarczą, to odpowiedzialności za zaległości podatkowe nie należy zawężać jedynie do podatków od nabytych składników majątku, lecz powiązać z istnieniem takiej zaległości samej w sobie.

Odpowiedzialność nabywcy nieruchomości za zaległości podatkowe, dotyczy tylko zaległości, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości sprzedawcy nieruchomości wskutek czynności podjętych przez samego Syndyka, do momentu przeniesienia własności nieruchomości na nabywcę.

Zakup nieruchomości od syndyka (nawet z wolnej ręki) nie zwalnia od odpowiedzialności z art. 112 ustawy Ordynacja podatkowa. Jedyną ochronę stanowi zaświadczenie z art. 306g przywołanej ustawy.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskująca i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika