logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.II/415/8/2005
Data
2005-04-28
Autor
Urząd Skarbowy w Tarnobrzegu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
odpisy aktualizujące
ogłoszenie upadłości
uprawdopodobnienie nieściągalności
wierzytelności nieściągalne
Treść

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 14 ust. 2 pkt 7b i pkt 7c, art. 23 ust. 1 pkt 21 i ust. 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana z dnia 11.03.2005 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie odpisania w koszty odpisów aktualizujących należności nieściągalne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez pana w powyższym wniosku jest prawidłowe.

W dniu 11.03.2005 r. wpłynął do tut. organu podatkowego pana wniosek o udzielenie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, tj. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieuregulowanych należności za wykonane przez pana roboty instalacyjne w następującej sytuacji:

Prowadzi pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, forma prowadzonej dokumentacji to podatkowa księga przychodów i rozchodów. W ramach prowawadzonej działalności wykonywał pan w 2003 i 2004 r. roboty m.in. na rzecz firmy "I." sp. z o.o. w L., zaliczając wartość wystawionych z tego tytułu faktur do przychodu. Większość z tych należności nie została dotychczas uregulowana. Prowadzone przez pana postępowanie windykacyjne nie przyniosło rezultatu. W miesiącu sierpniu 2004 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w L. została ogłoszona upadłość spółki "I.", obejmująca likwidację majątku. Pytanie pana brzmi, czy na podstawie ww. postanowienia o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy aktualizujące wartość ww. należności w świetle art. 23 ust. 1 pkt 21 oraz ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Według pana, można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnobrzegu podziela pana stanowisko w wyżej przedstawionej sprawie.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie art. 23 ust. 3 ww. ustawy, według którego wierzytelność uznaje się za uprawdopodobnioną, w szczególności gdy:

  1. dłużnik został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo
  2. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
  3. wierzytelność została zasądzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
  4. wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika, na drodze powództwa sądowego.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym może pan dokonać odpisów aktualizujących należności i zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, gdyż uprawdopodobnił pan nieściągalność wierzytelności w sposób wskazany przez ustawodawcę w art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ogłoszono upadłość dłużnika obejmującą likwidację jego majątku). Zaliczając w ciężar kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące winien pan ponadto uwzględnić:

Zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 7b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Z kolei w świetle art. 14 ust. 2 pkt 7c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej jest równowartość odpisów aktualizujących wartość należności uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla których dokonano tych odpisów. A zatem w przypadku umorzenia, przedawnienia lub odpisania wierzytelności jako nieściągalnej, tę część wierzytelności, od której dokonano odpisu aktualizującego zaliczonego w ciężar kosztów uzyskania przychodów należy w momencie umorzenia, przedawnienia lub odpisania jako nieściągalnej zaliczyć do przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej równowartość wcześniej dokonanych odpisów. Również w momencie ustania przyczyn, dla których utworzono odpis aktualizujący wartość należności i który został zaliczony w ciężar kosztów uzyskania przychodów, należy wykazać równowartość tego odpisu jako przychód z prowadzonej działalności.

Reasumując powyższe postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie odnosi się wyłącznie do stanu faktycznego przedstawionego przez pana we wniosku. Udzielona interpretacja dotyczy stanu prawnego na dzień jej wydania i traci swą ważność z dniem zmiany przepisów prawnych. Interpretacja powyższa nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia w trybie określonym w art. 14b § 5 ww. ustawy - Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika