logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US/III/443-23/05
Data
2005-05-27
Autor
Urząd Skarbowy w Radomsku
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Słowa kluczowe
odliczenie podatku od towarów i usług
otrzymanie faktury
poczta elektroniczna
Treść

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że podatnik zakupuje towar na podstawie wystawionego wcześniej zamówienia do kontrahenta. Za zakupiony towar otrzymuje drogą elektroniczną fakturę VAT, do której załączony zostaje dokument WZ wystawiony przez kontrahenta przy odbiorze towaru.
Pytanie podatnika dotyczy możliwości odliczenia podatku VAT z faktury otrzymanej drogą elektroniczną. Według podatnika, faktura otrzymana drogą elektroniczną niczym nie różni się od faktury otrzymanej za pośrednictwem poczty, w związku z czym, od tak otrzymanej faktury przysługuje prawo odliczenia podatku VAT naliczonego.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.
Do wystawiania faktur, na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązani są podatnicy, o których mowa w art. 15.
Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) faktury i faktury korygujące są wystawiane co najmniej w dwóch egzemplarzach, przy czym oryginał otrzymuje nabywca, a kopię zatrzymuje sprzedawca. Jeżeli oryginał faktury lub faktury korygującej ulegnie zniszczeniu albo zaginie, to w myśl § 25 ust. 1 i 2 cyt. wyżej rozporządzenia, sprzedawca na wniosek nabywcy ponownie wystawia fakturę lub fakturę korygującą, zgodnie z danymi zawartymi w kopii tej faktury lub faktury korygującej. Faktura i faktura korygująca wystawiona ponownie musi dodatkowo zawierać wyraz duplikat oraz datę jej wystawienia.
Podatnicy, zgodnie z § 26 w/w rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. są obowiązani przechowywać oryginały i kopie faktur oraz faktur korygujących, a także duplikaty tych dokumentów do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Powyższe dokumenty, przechowuje się w oryginalnej postaci, w podziale na okresy rozliczeniowe i w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie.

Obowiązujące obecnie przepisy prawa podatkowego nie dają możliwości, tak podatnikom jak i organom podatkowym, wykorzystania drogi elektronicznej dla przesyłania dokumentów - w tym także faktur - z jednoczesnym zachowaniem wszystkich konsekwencji tego działania, jak w przypadku tradycyjnej formy przesyłki. Brak szczegółowych unormowań w zakresie wystawiania, przesyłania oraz przechowywania faktur w formie elektronicznej, a także sposobu udostępniania tych faktur organom podatkowym, uniemożliwia prawnie skuteczne wykorzystanie tej formy komunikacji. Faktury wystawione i przesyłane drogą elektroniczną nie noszą znamion oryginału, a zatem w obecnym stanie prawnym nie spełniają wymogów zawartych w przytoczonych wcześniej przepisach.

Jednocześnie wskazać należy, iż w art. 106 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji, do określenia w drodze rozporządzenia:

  • sposobu i warunków wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej przy uwzględnieniu określonych w tym przepisie wymogów;
  • zasad przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesyłanych drogą elektroniczną, przy uwzględnieniu wskazanych w przepisie uwarunkowań.

  • Na dzień wydania niniejszego postanowienia, omówiona powyżej delegacja ustawowa, nie została przez odpowiedniego ministra zrealizowana.
Dodatkowo
Pytanie podatnika