logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/ROP1/423-87-85/05/AJ
Data
2005-05-10
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody
Słowa kluczowe
budowa
cena umowna
dostawa
działalność gospodarcza
istotne warunki umowy (essentialia negotii)
kara umowna
kodeks cywilny
kontrakt
księgowanie
moment powstania przychodów
nota obciążająca
noty
odstąpienie od umowy
odszkodowania
otrzymanie
podwyższenie ceny
różnica
strata
szkody
uiszczenie ceny
uzyskanie przychodów
wykonanie (wykonywanie)
zapłata
zapłata częściowa
zlecenia
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej w piśmie z dnia 14 marca 2005 r.

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, Spółka jako wykonawca kontraktu budowlanego podpisała w dniu 01.10.2003 r. protokół negocjacji z Podwykonawcą w celu ustalenia warunków umowy, na podstawie którego zostało udzielone zlecenie na wykonanie i dostawę szkieletów zbrojeniowych.

Zgodnie z ustaleniami Zleceniobiorca przystąpił do realizacji zawartej umowy w zakresie udzielonego zlecenia. Podstawą zawarcia umowy z tym kontrahentem były jego dwie propozycje cenowe - w jednej z nich oferował wyższą cenę z zagwarantowaniem jej niezmienności przez cały czas obowiązywania umowy i tę ofertę wybrała Spółka.

W maju 2004 r. Zleceniobiorca jednostronnie odstąpił od umowy, czego powodem był znaczny wzrost cen stali. Wobec pilnych terminów realizacji kontraktu Spółka stanęła przed koniecznością zlecenia dostawy stali innemu podmiotowi, który ustalił odmienne ceny niż wynikało z umowy ze Zleceniobiorcą.

W wyniku niezasadnego działania Zleceniobiorcy Spółka poniosła szkodę, której zapłaty mogła dochodzić na podstawie § 6.8 Warunków dla Podwykonawców oraz art. 471 kodeksu cywilnego. W tej sytuacji zostały wystawione noty księgowe obciążające Zleceniobiorcę z tytułu zapłaconej innemu dostawcy przez Spółkę różnicy z ceną stali zawartą w umowie ze Zleceniobiorcą.

Wnioskodawca zapytuje, czy noty wystawione i zaksięgowane w roku 2004 obciążające Zleceniobiorcę z tytułu zapłaconej innemu dostawcy przez Spółkę różnicy z ceną stali zawartą w umowie z dnia 01.10.2003 r. w przypadku otrzymania częściowej zapłaty w 2004 roku są przychodem podatkowym 2004 roku, natomiast pozostała część stanie się przychodem podatkowym w roku otrzymania faktycznej zapłaty?

Podatnik stoi na stanowisku, że w/w noty są karą umowną (odszkodowaniem) za poniesione straty. Zdaniem Wnioskodawcy za datę uzyskania przychodów w przypadku odszkodowań i kar umownych należy uznać zgodnie z art. 12 ust. 3a pkt 3 dzień, w którym otrzymano zapłatę, a nie dzień naliczenia tej kary (wystawienia noty księgowej). Kary umowne (odszkodowania) są przychodem z działalności gospodarczej i stają się przychodem podatkowym w dacie ich faktycznego otrzymania. Według Spółki wyżej opisane noty księgowe wystawione w 2004 roku staną się przychodem podatkowym 2004 roku w części otrzymanej faktycznie zapłaty, natomiast pozostała kwota stanie się przychodem podatkowym w roku faktycznego otrzymania zapłaty.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie podziela stanowisko Spółki wyrażone we wniosku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne. Natomiast w myśl art. 12 ust. 3 za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont.

Ponieważ ostatni przepis mówi o przychodach "związanych" z działalnością gospodarczą należy stwierdzić, iż odnosi się on do przychodów będących następstwem prowadzonej działalności gospodarczej, związanych z nią bezpośrednio lub pośrednio. Zatem przepis ten obejmuje również przychody z tytułu kar i odszkodowań, wynikających z umów zawartych przez podatników w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 uważa się, w myśl art. 12 ust. 3a, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

1) wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub

2) wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty,

3) otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Punkt 3 art. 12 ust. 3a znajduje zastosowanie do takich zdarzeń, czynności cywilnoprawnych, co do których nie można stwierdzić, iż doszło do wydania rzeczy, zbycia praw majątkowych, wykonania usługi, jak bowiem wskazano w tej części przepisu "otrzymanie zapłaty za wykonane świadczenia" dotyczy pozostałych przypadków, poza wymienionymi w pkt 1 i 2 tego przepisu.

Uwzględniając że przepis powyższy określa moment uzyskania przychodu we wszystkich (z wyjątkiem przypadków określonych w art. 12 ust. 3c i 3d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie występujących w przedmiotowej sprawie) sytuacjach wynikających z działalności gospodarczej, należy zgodzić się ze stanowiskiem przedstawionym w piśmie Podatnika, iż kary i odszkodowania należy zakwalifikować do pozostałych przypadków wymienionych w art. 12 ust. 3a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym, ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym nie dochodzi do wystawienia faktury (rachunku), przychód z tytułu otrzymania kary umownej lub odszkodowania powstanie zdaniem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w momencie otrzymania zapłaty.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie zaznacza, że nie poddano ocenie załączników do wniosku. Niniejsza interpretacja odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego i jest ważna w stanie prawnym obowiązującym w dniu wydania postanowienia. Interpretacja jest aktualna do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

Zgodnie z treścią art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej przedmiotowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji w trybie określonym w art. 14b § 5 w/w ustawy.

Na podstawie art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w terminie 7 dni od doręczenia postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika