logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
D3/443/48/05
Data
2005-07-11
Autor
Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawki podatku
Słowa kluczowe
stawki podatku
usługi geodezyjne
Treść

Postanowienie

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 z 1997 r. z późn. zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanawia uznać przedstawione stanowisko w złożonym wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 05.07.2005 r. wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu usług geodezyjnych. Korzysta przy tym ze zwolnienia podmiotowego jednakże zamierza zostać czynnym i zarejestrownym podatnikiem podatku od towarów i usług.
Zapytanie dotyczy:

Stawki podatku VAT przy świadczeniu usług geodezyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym.
Zajęto następujące stanowisko:

Obowiązuje 7 % stawka podatku VAT do 31 grudnia 2007 r. zgodnie z art. 146 § 1 pkt 2 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997r. z późn. zm.) stosownie do swojej właściwości miejscowej naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W związku z powyższym udzielam interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego następująco:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31.12.2007 r. stosuje się stawkę w wysokości 7 % w odniesieniu do robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą. Z kolei zgodnie z ust. 2 przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego. Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 12 ww. ustawy przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych:
1.111 - budynki mieszkalne jednorodzinne,
2.112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe,
3.ex 113 - budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedynie określony wyżej zakres czynności w wymienionych obiektach korzysta, do 31 grudnia 2007 r. z opodatkowania obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług.

Usługi geodezyjne mimo, iż są czynnościami pośrednio związanymi z robotami budowlanymi nie stanowią robót budowlanych. Roboty budowlane polegają na bezpośrednim wykonawstwie budowlanym (także montażu, remoncie i rozbiórce), natomiast usługi geodezyjne są współdziałaniem w procesie tego bezpośredniego wykonawstwa budowlanego, nie tworzącymi w sposób bezpośredni nowych dóbr, dlatego nie mogą być uznane za roboty budowlane.

Towary i usługi zgodnie z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług dla potrzeb tego podatku są identyfikowane w oparciu o klasyfikacje wydane na podstawie przepisów o statystyce publicznej. Usługi geodezyjne mieszczą się w grupowaniu PKWiU 74.20.7 "Usługi naukowe i techniczne doradztwa związanego z problematyką inżynierską" i do 30 kwietnia 2004r. podlegały opodatkowaniu według stawki 7 %. W ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) usługi naukowo-techniczne nie zostały wymienione jako czynności opodatkowane obniżoną stawką VAT. Również rozporządzenie wykonawcze do ustawy o VAT nie obniżyło stawki na usługi geodezyjne. Z powyższego wynika, że do usług geodezyjnych należy stosować podstawową stawkę podatkową w wysokości 22 %.

Informuje się, że interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Zgodnie z art. 14 a § 4 w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika