logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US-VII-443/12/05
Data
2005-05-02
Autor
Urząd Skarbowy w Jarosławiu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Przepisy ogólne --> Czynności opodatkowane
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące
Słowa kluczowe
ewidencja
kasa rejestrująca
kaucje
opakowania zwrotne
podatek od towarów i usług
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu stosownie do przepisów art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), art. 2 pkt 22, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 29 ust. 1, art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opakowań zwrotnych kaucjonowanych przy sprzedaży towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych postanawia uznać za prawidłowe Pana stanowisko w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opakowań zwrotnych kaucjonowanych przy sprzedaży towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych .

W piśmie z dnia 9.03.2005 r. (data wpływu 16.03.2005 r.) przedstawił Pan stan faktyczny: Prowadzi Pan sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Towary sprzedaje Pan w opakowaniach zwrotnych kaucjonowanych. Na tle przedstawionego stanu faktycznego wystąpił Pan z pytaniami: W jaki sposób ewidencjonować przy zastosowaniu kasy fiskalnej opakowania zwrotne, za które pobiera Pan kaucję oraz czy opakowania zwrotne, za które pobierana jest kaucja stanowią podstawę opodatkowania podatkiem VAT? Wg zajętego przez Pana stanowiska - w handlu detalicznym rozliczenie opakowań zwrotnych należy ewidencjonować w kasie fiskalnej jako obrót niepodlegający opodatkowaniu podatkiem VAT. Opakowania te nie stanowią podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Przepis art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) stanowi, że pod pojęciem sprzedaży rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W powołanej ustawie w art. 2 pkt 6 towary zostały zdefiniowane jako rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. W myśl art. 29 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług. Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Kaucja - wg Słownika języka polskiego (PWN, Warszawa, 1996 r.) - jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedotrzymania zobowiązania. Mając na uwadze przedstawiony przez Pana stan faktyczny sprawy w odniesieniu do obowiązującego w dacie wydania postanowienia stanu prawnego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jarosławiu stwierdza: Stanowisko Pana w sprawie ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej opakowań zwrotnych kaucjonowanych przy sprzedaży towarów dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych - jest prawidłowe.

W świetle przywołanej definicji "kaucji" stwierdza się, że wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. Kaucja nie jest formą odpłatności choć pieniądze wpłynęły do kasy. Kaucja nie jest jednak własnością u podatnika (otrzymującego), gdyż w przypadku wypełnienia zobowiązania (zwrotu opakowania, za które jest pobrana kaucja) podlega ona zwrotowi. Skoro opakowania zwrotne wydawane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów - czynność ta nie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jeśli opakowania zwrotne wydawane w zamian za kaucję nie stanowią odpłatnej dostawy towarów - nie są sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług. Przepis art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Wydanie opakowań zwrotnych w zamian za kaucję nie jest sprzedażą dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - nie podlega zatem obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrującej. Jednak dla prawidłowości rozliczeń opakowań zwrotnych kaucjonowanych zasadnym będzie ewidencjonowanie kaucji pobranej i wydanej poza funkcjami fiskalnymi kasy (wpłata i wypłata gotówki), co nie będzie miało wpływu na wysokość obrotu, a w konsekwencji nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Opakowania zwrotne wydawane za pobraniem kaucji nie stanowią podstawy opodatkowania dla podatku od towarów i usług. Mając na uwadze przepisy prawa w zakresie podatku od towarów i usług tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji postanowienia.

Niniejszej interpretacji udzielono w oparciu przedstawiony przez Pana stan faktyczny na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania. Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwy organ podatkowy i organ kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej). Zgodnie z art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej na niniejsze postanowienie służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jarosławiu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 223 § 1 w związku z art. 239 oraz art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Zażalenie na postanowienie organu podatkowego powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 w związku z art. 239 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowo
Pytanie podatnika