logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP 443/3b/05
Data
2005-05-09
Autor
Urząd Skarbowy w Wieliczce
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania
Słowa kluczowe
opłata administracyjna
urząd gminy
usługi geodezyjne
wypis
wyrys
Treść

POSTANOWIENIE


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wieliczce działając na podstawie przepisu art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 06.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


Urząd Gminy zwrócił się z zapytaniem czy opłata administracyjna za wydawanie przez Urząd Gminy wypisów i wykresów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług... Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Urząd Gminy zgodnie z podjętymi przez Radę Gminy Uchwałami w sprawie „wysokości stawek podatku i opłat lokalnych oraz wprowadzenia poboru podatku od nieruchomości, od posiadania psów i opłat lokalnych w drodze inkasa" na terenie Gminy wprowadził opłatę administracyjną za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminy. Urząd Gminy opłatę powyższą traktuje jako czynność wynikającą z nakazu organu władzy, nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jednakże w myśl art. 15 ust. 6 ustawy nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego posiadającą osobowość prawną, wykonującą zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591). Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 1 cyt. wyżej ustawy do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy m.in. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Za wydawane wypisy i wyrysy ze studium lub planu miejscowego pobiera się zgodnie z brzemieniem art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) opłatę administracyjną, w wysokości, odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania. Jednocześnie z przepisów art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.) wynika, że rada gminy może wprowadzać opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy jeżeli czynności te nie są objęte przepisami o opłacie skarbowej oraz określić zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki tej opłaty. Jednak podstawę do pobierania tej opłaty stanowi dopiero podjęcie uchwały rady gminy o jej wprowadzeniu, która to uchwała jest niezbędna do realizacji ustawowego obowiązku pobierania opłaty administracyjnej za wypisy i wyrysy.

Opisane we wniosku czynności wykonywane przez Gminę należy uznać jako czynności wykonywane przez organy władzy publicznej oraz urzędy obsługujące te organy w zakresie realizacji zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla wypełnienia których zostały one powołane. Tym samym powyższe czynności wykonywane przez Urząd Gminy będą wyłączały Gminę z kategorii podatników zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.)

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika