logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP-3/i/4407/80/05
Data
2005-07-27
Autor
Izba Skarbowa w Krakowie
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
Treść

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po rozpoznaniu zażalenia Spółki z dnia 27.05.2005 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni z dnia 23.05.2005 r. nr PP/443-21/05 w sprawie interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.)

zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zawarta w nim ocena prawna stanowiska przedstawionego w zapytaniu jest nieprawidłowa

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 08.03.2005 r. (wpływ do Urzędu Skarbowego - w dniu 8.03.2005 r.) Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zgodnie z przepisem art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

Z opisanego w zapytaniu stanu faktycznego wynika, iż Spółka prowadzi działalność handlową. Towary są wydawane:
1) odbiorcom detalicznym w opakowaniach zwrotnych, za które pobierana jest kaucja,
2) w przypadku pozostałych klientów Spółka pobiera lub ustala kaucję w umowie,
3) Spółka dokonuje również sprzedaży piwa w beczkach typu KEG, za które to beczki nie jest pobierana lub określana w umowie kaucja.

Fakt wydania opakowań odbiorcy oraz fakt ich zwrotu Spółce jest dokumentowany za pomocą wewnętrznych dokumentów księgowych oraz dokumentów magazynowych (WZ i PZ) w przypadku beczek typu KEG.

Zapytanie Spółki dotyczy oceny prawidłowości przedstawionego powyżej postępowania.

Zdaniem Spółki postępowanie to jest prawidłowe, gdyż wydanie opakowań kupującemu nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług, ani też nie wpływa na wysokość podatku należnego z tytułu dostawy towaru w nim opakowanego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 23.05.2005 r. nr PP/443-21/05 nie podzielił stanowiska Spółki i stwierdził, iż:
1) jeżeli w związku ze sprzedażą towaru w opakowaniu zwrotnym, która to sprzedaż jest udokumentowana fakturą, następuje wydanie opakowania zwrotnego, za które jest pobierana lub określana w umowie kaucja, następuje odpłatna dostawa towarów - opakowania zwrotnego. Opodatkowanie tej dostawy następuje przy zastosowaniu właściwej stawki dla danego rodzaju opakowania. Obrót z tytułu ww. dostawy opakowania zwrotnego jest wykazywany, jeżeli opakowania nie zostaną zwrócone w terminie, o którym mowa w § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu nie zwrócenia bez odbiorcę opakowań, o których mowa w ust. 1, wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Natomiast jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań.
2) jeżeli dostawa towaru który jest sprzedawany w opakowaniu zwrotnym nie została udokumentowana fakturą (dot. to sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej), a kaucja została pobrana, również dochodzi do dostawy towaru - opakowania zwrotnego. Obrót z tytułu tej dostawy jest rozliczany w miesiącu wydania towaru wraz z opakowaniem gdyż wyżej zacytowany § 22 rozporządzenia Ministra Finansów odnosi się tylko do dostaw fakturowanych. Zwrot tych opakowań sprzedawcy winien nastąpić na podstawie uprzednio okazanego przez kupującego paragonu fiskalnego stwierdzającego wcześniejsze nabycie opakowania zwrotnego. Sprzedawca w tym przypadku obniża obrót i kwotę podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym przy zachowaniu powyższych warunków nastąpił zwrot opakowania „kaucjonowanego".
3) w przypadku, gdy sprzedawca towaru (piwa) w opakowaniu zwrotnym (beczka typu KEG) nie pobrał lub nie określił w umowie kaucji za to opakowanie, wówczas wartość tego opakowania powinna być uwzględniona w podstawie opodatkowana dla dostawy towaru (piwa) i opodatkowana według takiej samej stawki podatku. Zwrot opakowania, którego wartość jest uwzględniona w cenie towaru nie zmniejsza u sprzedawcy obrotu i kwoty podatku należnego z tytułu dokonanej dostawy piwa (w opakowaniach). „Zwrot" ten należy traktować jako nabycie/zakup/beczki typu KEG uprzednio sprzedanej nabywcy piwa.

Na powyższe postanowienie Spółka zażaliła się pismem z dnia 27.05.2005 r. zarzucając niewłaściwe zrównanie opakowania zwrotnego z towarem, który jest sprzedawany w opakowaniu zwrotnym oraz stwierdzając, iż definicja kaucji, jaką przytoczono w wydanym postanowieniu może być także przyjęta jako równowartość ceny opakowania zwrotnego (Słownik Współczesny Języka Polskiego wydany przez Readers Digest w sierpniu 2004 r.).

Ponadto Spółka prosi o jaśniejsze wytłumaczenie pojęcia przytoczonego w postanowieniu, tj. „umowa zawarta w sposób konkludentny".

Znaczenie tego pojęcia zostało Spółce wyjaśnione w drodze postanowienia z dnia 22.06.2005 r. nr PP/443-21/05 wydanego na podstawie art. 215 § 2 w związku z art. 219 Ordynacji podatkowej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bochni.

Po rozpoznaniu złożonego zażalenia oraz akt sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza.

Zgodnie z przepisem art. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu tym podatkiem podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Kaucja - wg Słownika Języka Polskiego (PWN, Warszawa 1996 r.) - jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i stanowiąca odszkodowanie w razie niedopełnienia zobowiązania.

W świetle powyżej przedstawionej definicji kaucji należy stwierdzić, iż wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów w rozumieniu art. 5 ustawy, zatem czynność taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fakt, iż pobranie kaucji w momencie sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT potwierdza przepis § 22 ww. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r., w którym określono sposób dokumentowania sprzedaży towaru w opakowaniu zwrotnym. Podatnik, który sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań. Sprzedaż w handlu detalicznym towaru w opakowaniu zwrotnym nie jest zazwyczaj dokumentowana fakturą, ani nie sporządza się umowy na tę okoliczność. Dla rozliczeń opakowań kaucjonowanych w handlu detalicznym, jako niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT, prawidłowe jest prowadzenie ich ewidencji za pomocą dokumentów wewnętrznych, co jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Spółka czyni.

Prawidłowe jest także stanowisko Spółki odnośnie sprzedaży piwa w beczkach typu KEG, za które nie jest pobierana kaucja, a ich wydawanie i przyjmowanie ewidencjonowane jest za pomocą dokumentów magazynowych (WZ i PZ). W przedmiotowej sytuacji wydanie beczek, w których znajduje się sprzedawane piwo, jest czynnością nie podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Z w/wymienionych względów orzeczono jak w sentencji.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta) następcy prawnego podatnika/osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Decyzja niniejsza jest ostateczna.
Na decyzję służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Topolowa 5 z powodu jej niezgodności z prawem.
Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika