logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PUS.I/423/27/05
Data
2005-06-14
Autor
Podkarpacki Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Wydatki nieuznawane za koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
odpisy aktualizujące
ogłoszenie upadłości
potrącalność kosztów
rezerwy na wierzytelności nieściągalne
uprawdopodobnienie nieściągalności
wierzytelności nieściągalne
Treść

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 stawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 4, art. 16 ust. 1 pkt 26a, art. 16 ust. 2a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku H. sp. z o.o. (znak: KFF-2/904/05) z dnia 12.04.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.04.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych, Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku jest prawidłowe.

Z przedstawionego przez podatnika stanu faktycznego opisanego we wniosku i wynikającego ze złożonych załączników wynika, że spółka latach 2001 - 2003 dokonywała sprzedaży towarów firmie C. S.A. z siedzibą w K. Przychody z tytułu tej sprzedaży były w spółce zaliczane do przychodów należnych - zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Nieregulowanie należności przez C. za ww. dostawy skłoniło H. do utworzenia w latach 2002 - 2003 odpisów aktualizujących na te należności. Kwoty z tytułu dokonanych odpisów aktualizujących jednostka, w oparciu o zapis art. 16 ust. 1 pkt 26a, nie zaliczyła do kosztów uzyskania przychodów. Następnie H. sp. z o.o. wystąpiła na drogę postępowania sądowego, które zakończyło się nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 9.05.2003 r. oraz wyrokiem sądowym z dnia 14.11.2003 r. Natomiast w dniu 27.04.2004 r. Sąd Rejonowy w K. ogłosił upadłość firmy C. S.A. w K., z możliwością zawarcia układu. Należność wynikającą z nakazu zapłaty i wyroku sądowego została objęta zgłoszeniem wierzytelności złożonym do Sądu. Wątpliwości spółki sprowadzają się do pytania, cyt.: "Kiedy H. sp. z o.o. zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 26 i ust 2a może uznać nieściągalność wierzytelności za uprawdopodobnioną i zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisy aktualizujące dokonane od ww. należności". Zdaniem podatnika nieściągalność wierzytelności można uznać za uprawdopodobnioną w momencie ogłoszenia upadłości, czyli w dniu wydania przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez dłużnika z możliwością zawarcia układu, tj. w dniu 27.04.2004 r.

Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, udzielając interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie przedstawionej w powyższym wniosku, stwierdza, co następuje:

Przepis art. 15 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) reguluje między innymi dwie zasadnicze kwestie, czyli pojęcie kosztów uzyskania przychodów oraz zasadę potrącania kosztów w czasie. W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z treści art. 16 ust. 1 pkt 26a tej ustawy wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów aktualizujących, z tym że kosztem uzyskania są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1. Zgodnie z zapisem art. 16 ust. 1 pkt 2a nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną w przypadku określonym w ust. 1 pkt 26a, w szczególności jeżeli:

  1. dłużnik zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub została ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, albo
  2. zostało wszczęte postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego i naprawczego lub na wniosek dłużnika zostało wszczęte postępowanie ugodowe w rozumieniu przepisów o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków, albo
  3. wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowania na drogę postępowania egzekucyjnego, albo
  4. wierzytelność jest kwestionowana przez dłużnika na drodze powództwa sądowego.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszty uzyskania przychodów są potrącalne tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone, co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że ich zarachowanie nie było możliwe; w tym przypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

W świetle przytoczonych przepisów prawa podatkowego spółka ma prawo zaliczyć w kwietniu 2004 r. do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności, o których mowa w przedmiotowym wniosku, w związku z uprawdopodobnieniem ich nieściągalności postanowieniem Sądu z dnia 27.04.2004 r. o ogłoszeniu upadłości dłużnika z możliwością zawarcia układu, pod warunkiem oczywiście, że:

  • przedmiotowe odpisy zostały utworzone zgodnie z obowiązującą ustawą o rachunkowości,
  • wartość należności, na którą utworzone zostały odpisy aktualizujące stanowiła przychód należny w myśl art. 12 ust. 3 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
  • .

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i udzielona została w oparciu o przepisy prawne obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia. Zgodnie z przepisami art. 14b § 1 i § 2 ustawy - Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika