logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1419/UPO-415-73-2/PD/05/GS
Data
2005-06-22
Autor
Urząd Skarbowy w Płocku
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności gospodarczej
Słowa kluczowe
budynek
czynsz
kaucje
najemcy
zwolnienia podatkowe
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku, działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, oceniając stanowisko Wnioskodawcy odnośnie opodatkowania podatkiem dochodowym otrzymanej od Najemcy kaucji jako zabezpieczenia na wypadek niepłacenia czynszu, czy nieusunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych podczas używania budynku, przedstawione we wniosku z dnia 05.04.2005 r. (data wpływu do urzędu 07.04.2005 r.) o udzielenie interpretacji, jako prawidłowe.

UZASADNIENIE

1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Podatnik z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej rozlicza się na zasadach ogólnych, opłacając podatek dochodowy liniowy na podstawie comiesięcznych formularzy PIT-5L. Budynek, w którym Podatnik prowadzi działalność gospodarczą, jest środkiem trwałym, dla którego prowadzona jest ewidencja środków trwałych i jest amortyzowany w miesięcznych ratach. Powyższy budynek został w całości wynajęty obcej firmie. Zgodnie z umową najmu Podatnik otrzymał od Najemcy kaucję, jako zabezpieczenie na wypadek nie płacenia czynszu, czy nieusunięcia ewentualnych szkód wyrządzonych podczas używania budynku.

2. Przedmiot interpretacji. Podatnik zwraca się z zapytaniem czy otrzymana kaucja zwolniona jest z podatku dochodowego.

3. Stanowisko Wnioskodawcy. Podatnik uważa, że kaucja jest zwolniona z podatku dochodowego do momentu jej uruchomienia w celu usunięcia szkody lub potrącenia na konto niezapłaconego czynszu.

4. Ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy. W nawiązaniu do udzielonej interpretacji w sprawie przychodów z najmu w/w budynku (postanowienie nr 1419/UPO-415073/PD/05/GS), z której wynika, iż najem budynku stanowiącego środek trwały stanowi źródło przychodów prowadzonej przez Pana pozarolniczej działalności gospodarczej, powyższe zapytanie w sprawie otrzymanej kaucji od Najemcy będzie dotyczyło również przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, tj. przychodów, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 roku, poz. 176 ze zm.).

Kaucja jest to pewna suma pieniężna, którą wpłaca się jako gwarancję dotrzymania zobowiązania i zabezpieczenie wypłaty odszkodowania w razie nie wywiązania się z tego zobowiązania. O tym, czy kaucja może zostać zaliczona na poczet nieuregulowanych zobowiązań, czy ma być zwrócona najemcy po wywiązaniu się przez niego ze zobowiązań, decydują postanowienia umowy. Wobec powyższego otrzymana przez Pana kaucja nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej i tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W sytuacji jednak, gdy kaucja bądź jej część zostanie przeznaczona na pokrycie należności za świadczoną usługę, najpóźniej w dniu, w którym zgodnie z umową powinna nastąpić zapłata czynszu z tytułu najmu powstanie przychód, który winien być wykazany w księdze przychodów i rozchodów i opodatkowany zgodnie z wyborem formy opodatkowania 19% podatkiem liniowym. W powyższej sprawie uznano stanowisko Wnioskodawcy za zgodne i postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Interpretacja traci moc w momencie zmiany stanu prawnego. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej).

Dodatkowo
Pytanie podatnika