logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
III/443-61/05
Data
2005-07-22
Autor
Urząd Skarbowy w Zgierzu
Temat
Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania
Słowa kluczowe
budownictwo mieszkaniowe
stawki podatku
usługi budowlane
usługi geodezyjne
usługi projektowe
Treść

Wnioskiem do tut. organu podatkowego podatnik zwrócił się o interpretację co do stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług.

Z zapytania, które wpłynęło do tut. organu podatkowego wynika, iż Strona zawarła umowę na jednoczesne zaprojektowanie a następnie wykonanie, przez tego samego wykonawcę, robót budowlanych towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu wraz z obsługą geodezyjną.

Zdaniem Podatnika w przypadku zawarcia umowy na jednoczesne zaprojektowanie a następnie wykonanie robót budowlanych towarzyszących budownictwu mieszkaniowemu wraz z obsługą geodezyjną, wielkość stawki VAT winna być jednakowa zarówno dla prac projektowych, robót budowlanych wraz z obsługą geodezyjną i wynosić 7% zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług.

Stosownie do art. 146 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do m.in.:

  • robót budowlano - montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą.

Przez roboty związane z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą w myśl art. 146 ust. 2 ustawy rozumie się roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie obiektów budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszącej temu budownictwu oraz remontów obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Przy czym przez obiekty budownictwa mieszkaniowego, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt. 12 ustawy o podatku od towarów i usług rozumie się budynki mieszkalne rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex. 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wyłącznie: budynki kościołów i innych związków wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W ustępie 3 art. 146 ustawy o VAT ustawodawca wyjaśnia, iż:

  1. sieci rozprowadzające, wraz z urządzeniami, obiektami i przyłączami do budynków mieszkalnych,
  2. urządzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsięwzięć i zadań budownictwa mieszkaniowego, w szczególności drogi, dojścia, dojazdy, zieleń i mała architektura,
  3. urządzenia i ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, kotłownie oraz sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunukacyjne - stanowią infrastrukturę towarzyszącą budownictwu mieszkaniowemu, jeżeli są one związane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy o VAT usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji (...).

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz treść powołanych przepisów tut. organ podatkowy stwierdza, iż wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług przedmiotowe usługi zostały zaklasyfikowane wg odrębnych grupowań jako usługi projektowe i geodezyjne. Usługi projektowe i geodezyjne, mimo iż są czynnościami pośrednio związanymi z robotami budowlanymi nie stanowią robót budowlanych. Roboty budowlane polegają na bezpośrednim wykonawstwie, natomiast usługi geodezyjne i projektowe polegają na współdziałaniu w zakresie bezpośredniego wykonawstwa budowlanego. Nie tworzą w sposób bezpośredni nowych dóbr, dlatego nie mogą być uznane za roboty budowlane. Nie mieszczą się także w wyżej opisanych definicjach infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu. W związku z powyższym przedmiotowe czynności nie mogą korzystać z przywileju stosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, prace projektowe i geodezyjne (przy założeniu, iż zgodnie z obowiązkiem spoczywającym na podatniku, strona prawidłowo dokonuje zaklasyfikowania wyrobu lub usługi) podlegają stosownie do przepisów ustawy o VAT opodatkowaniu wg stawki właściwej dla danej usługi.

Tut. organ podatkowy zwraca uwagę, iż w przypadku wątpliwości dotyczących klasyfikacji PKWiU Podatnik może zwrócić się do Urzędu Statystycznego, który dokona klasyfikacji.

Dodatkowo
Pytanie podatnika