logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP-II-443/9/04/TR
Data
2004-09-28
Autor
Małopolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Faktury
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Ewidencje
Słowa kluczowe
faktura
kaucje
opakowania zwrotne
Treść

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami ) w odpowiedzi na zapytanie dotyczące podatku od towarów i usług z dnia 20.05.2004 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 28.05.2004 r. ), uzupełnione pismem z dnia 23.06.2004 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 24.06.2004 r. ) wyjaśnia co następuje.

Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie informacji w zakresie stosowania § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Z treści pisma wynika, iż Spółka zajmuje się handlem hurtowym i detalicznym artykułami spożywczymi. W związku z tą działalnością występuje duży obrót opakowaniami zwrotnymi. Wnioskodawca przyjął następującą zasadę rozliczania zwrotu opakowań;
- przy sprzedaży hurtowej - nie zwrócone opakowania na wymianę przy każdorazowej dostawie są fakturowane ze stawką 22% VAT, w momencie gdy odbiorca przy kolejnej dostawie zwróci więcej opakowań zostaje wystawiona faktura korygująca sprzedaż opakowań,
- przy sprzedaży detalicznej - zostaje pobrana kaucja za opakowanie w wartości brutto i nie wprowadzona do obrotu przez kasę fiskalną zostaje wystawiony dokument kasowy, potwierdzający przyjęcie kaucji z określeniem terminu zwrotu opakowań np. 3 miesiące ( jeśli opakowania zostaną zwrócone, zostaje wystawiony dokument kasowy potwierdzający zwrot kaucji ). Po zakończeniu kwartału Podatnik sporządzałby rozliczenie wartości pobranych i zwróconych kaucji. W przypadku ujemnego salda na różnicę byłby wystawiany paragon fiskalny na wartość brutto kaucji z uwzględnieniem 22% VAT, a w przypadku dodatniego salda byłaby o tę wartość korygowana sprzedaż za poprzedni kwartał.
Podatnik wnosi o potwierdzenie tak przyjętego sposobu rozliczania należności za wydawane opakowania zwrotne.

Odpowiadając na powyższe zapytanie stwierdza się, że kwestię rozliczania opakowań zwrotnych obecnie reguluje § 22 wyżej cyt. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku, który stanowi, że jeśli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Fakturę dokumentującą kwotę należności z tytułu niezwrócenia przez odbiorcę opakowań wystawia się nie później niż siódmego dnia po dniu, w którym umowa przewidywała zwrot opakowań. Jeżeli w umowie nie określono daty zwrotu opakowań, fakturę wystawia się nie później niż 60-go dnia od dnia wydania opakowań. W ocenie tut. Urzędu sposób rozliczania przez Wnioskodawcę należności za wydane opakowania zwrotne nie jest w pełni zgodny z zasadą wyrażoną w tym przepisie.

W przypadku, gdy odbiorcami opakowań zwrotnych są podmioty gospodarcze, a Wnioskodawca nie posiada zawartych umów na termin zwrotu opakowań winien rozliczyć wydane opakowania - wg stawki właściwej dla danego wyrobu w terminie do 60-dni od dnia wydania opakowania, może to uczynić wcześniej, wymieniony w cyt. przepisie termin 60 dni jest terminem maksymalnym. W tym przypadku, jak wynika z treści pisma przyjęty sposób rozliczenia nie narusza ww przepisu.
Podobne regulacje należy zastosować w odniesieniu do opakowań wydawanych przy obrocie detalicznym. Ponieważ w tym przypadku nie są zawierane żadne umowy, z których wynika ilość, termin i nabywca opakowań, można w ocenie Urzędu miesięcznie rozliczać stan opakowań ( stan na początku i na końcu miesiąca ). Zasadę tę można rozszerzyć co najwyżej do 2 m-cy ( 60 dni ), stwierdzenie ubytku opakowań oznacza wówczas konieczność rozliczenia podatku od tej ilości, która stanowi opakowania wydane i niezwrócone w ustawowym terminie. Przyjęty 3 miesięczny okres rozliczeniowy nie znajduje uzasadnienia w cyt. przepisach.

Dodatkowo
Pytanie podatnika