logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PP2/443-10/05/TR/1534
Data
2005-01-25
Autor
Małopolski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury
Słowa kluczowe
faktura VAT
kaucje
opakowania zwrotne
Treść

POSTANOWIENIE


Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14 § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Strony z dnia 03 stycznia 2005 roku doręczony w dniu 06 stycznia 2005 roku potwierdza stanowisko przedstawione w zapytaniu


UZASADNIENIE


Wnioskodawca prowadzący handel detaliczny dokonuje obrotu opakowaniami zwrotnymi. Ponieważ przepisy podatkowe z zakresu podatku od towarów i usług obowiązujące od 1 maja 2004 roku stwarzają problem przy rozliczaniu podatku od obrotu opakowań zwrotnych w handlu detalicznym, Wnioskodawca przedstawił propozycję, by każdorazowe wydanie opakowania zwrotnego opodatkować według stawki 22%.
Natomiast zwrot opakowania ewidencjonowany byłby ze znakiem "minus". Podatnik ewidencjonowałby obrót opakowaniami za pomocą kasy rejestrującej.
Tutejszy Urząd analizując przedstawiony sposób rozliczania opakowań zwrotnych ocenia, że nie narusza on obowiązujących przepisów prawa podatkowego. W zakresie rozliczania obrotu opakowań zwrotnych obowiązuje przepis zawarty w § 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97 poz. 971). Z dyspozycji tego przepisu wynika wprawdzie, że wydanie opakowania zwrotnego za kaucją nie obliguje wydającego do natychmiastowego opodatkowania tej czynności. W przypadku, gdy nie jest zawierana żadna umowa na zwrot opakowań (a taki stan faktyczny występuje w przypadku obrotu detalicznego) obowiązek podatkowy (naliczenie podatku VAT) występuje najpóźniej w 60-tym dniu, licząc od dnia wydania opakowania. Specyfika obrotu opakowaniami w handlu detalicznym nie daje możliwości ustalenia daty wydania konkretnego opakowania, stąd ścisłe dostosowanie się Wnioskodawcy do ww. regulacji prawnej jest w praktyce niemożliwe. Zaproponowany przez Wnioskodawcę sposób rozliczania wydawanych opakowań zwrotnych, polegający na wyprzedzaniu momentu powstania obowiązku podatkowego nie narusza przepisów podatkowych, umożliwia ponadto bieżącą analizę wydawanych i przyjmowanych opakowań, poprzez ewidencjonowanie powyższych zdarzeń za pomocą kasy rejestrującej.

W świetle powyższych ustaleń Naczelnik tutejszego Urzędu potwierdza stanowisko Podatnika orzekając jak w sentencji postanowienia.
Nadmienia się, że interpretacja niniejsza jest aktualna według stanu prawnego na dzień jej dokonania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.
Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie Stronie służy zażalenie do organu wyższego stopnia - Dyrektora Izby Skarbowej, za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu - w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia postanowienia - zgodnie z art. 14 a § 4 w związku z art. 236, § 2 i 239 ustawy Ordynacja podatkowa.

Dodatkowo
Pytanie podatnika