logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1433/NL/LF/II/415/4111-77/05/BS
Data
2005-06-23
Autor
Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Podstawa obliczenia i wysokość podatku
Słowa kluczowe
ogłoszenie upadłości
prawo nabyte
ulga mieszkaniowa
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art.14a §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 27a ust.13 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz.176 ze zm.)Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów stwierdza, że stanowisko wnioskodawcy podane we wniosku jest prawidłowe.

U z a s a d n i e n i e

Stan faktyczny we wniosku jest następujący:

Developer Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Budowlane prowadzący działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej, będący właścicielem nieruchomości przy ulicy R w Warszawie uzyskał pozwolenie na budowę kompleksu mieszkaniowo - usługowo - handlowego. Budowę rozpoczęto w roku 1999 i prowadzono do listopada 2001r. Na podstawie zawartej umowy dokonywał Pan wpłat na poczet ceny nabycia lokalu. Firma wystawiała faktury VAT z zerową stawką, gdyż w tym okresie budownictwo mieszkaniowe opodatkowane było stawką "0". Za powyższe lata dokonywał Pan odliczenia od podatku dochodowego ulgi podatkowej. Postanowieniem z 2002r. Sąd Rejonowy ogłosił upadłość developera, a nieruchomość z rozpoczętą budową weszła w skład masy upadłościowej. Z uwagi na brak środków na dalsze prowadzenie budowy inwestycja została wstrzymana. Syndyk wypowiedział umowy realizacyjne, w związku z czym dokonał Pan zgłoszenia roszczenia i uzyskał Pan wpis na listę wierzycieli z tytułu wpłat na budowę mieszkania.

Podjęte przez nowego syndyka działania w zakresie przygotowania obiektu do dalszej budowy pozwoliły na pozyskanie źródeł finansowania, wybrano generalnego wykonawcę oraz nadzór inwestorski. Syndyk uzyskał zgodę Sądu na prowadzenie działalności gospodarczej. W związku z podjęciem przez syndyka budowy nie ma możliwości zapewnienia wierzycielom tych samych warunków finansowych z umów pierwotnych podpisanych z developerem. Zmuszeni oni będą do dokonywania dopłaty do ceny ustalonej przez syndyka. Na poczet ceny nabywanego lokalu wierzyciele uzyskają zaliczenie wierzytelności zgłoszonych do listy wierzytelności w określonym procencie-wstępne prognozowany zwrot wynosi około 70% kwoty wpłaconej na zakup mieszkania u developera. Nie będzie wypłaty gotówki w przypadku dalszej budowy. Zwrot gotówki otrzymają osoby, które nie chcą kontynuować dalszej budowy z syndykiem. W związku z czym zdecydował się Pan na kontynuowanie dalszej budowy z syndykiem.

Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego.

Zdaniem Pana ma nie będzie Pan zobowiązany do zwrotu ulgi mieszkaniowej odliczonej w latach 1999-2001 z uwagi na fakt, iż nie zmieniają się strony umowy, będzie to bowiem dalej przedsiębiorstwo prowadzące działalność pod nadzorem syndyka.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.

Zgodnie z art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134, poz.1509) przepis art.27a ust.14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002r. zgodnie z brzmieniem obowiązującym przed 1 stycznia 2002r. jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułów wydatków poniesionych na cele określone w ust.1 i 2, a następnie:- wycofał ze spółdzielni wniesiony wkład,- w całości zmienił przeznaczenie lokalu lub budynku mieszkalnego na użytkowy,- po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu,- wycofał oszczędności z kasy mieszkaniowej, z wyjątkiem gdy wycofana kwota po określonym w umowie o kredyt kontraktowy okresie systematycznego oszczędzania została wydatkowana zgodnie z celami systematycznego oszczędzania na rachunku prowadzonym przez tę kasę,- przeniósł uprawnienia do rachunku oszczędnościowo-kredytowego na rzecz osób trzecich, z wyjątkiem dzieci własnych lub przysposobionych, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Z uwagi na fakt, iż w Pana przypadku nie wystąpiły żadne z wyżej wymienionych okoliczności nie jest Pan obowiązany do zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej.

W związku z powyższym organ podatkowy uznał Pana stanowisko w sprawie za prawidłowe.

Dodatkowo
Pytanie podatnika