logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1419/UPO-443-77/05/IR
Data
2005-08-25
Autor
Urząd Skarbowy w Płocku
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podstawa opodatkowania --> Podstawa opodatkowania
Słowa kluczowe
dokumentowanie
kasa rejestrująca
kaucje
opakowania zwrotne
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1- 4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) postanawia wydać interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Panu X, oceniając stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22.06.2005 r. (data wpływu 28.06.2005 r.) jako nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

1. Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę. Podatnik prowadząc sklep spożywczy, sprzedaje m.in. napoje butelkowane w opakowaniach wielokrotnego użytku (zwrotne), za które pobiera kaucję. Podatnik wydając towar wraz z opakowaniem (butelką), nie ma rozeznania, czy klient zwróci opakowanie. Sprzedaż jest ewidencjonowana na kasie fiskalnej. Otrzymane kwoty za pobraną kaucję Strona traktuje jako obrót i opodatkowuje stawką 22%. Powyższe transakcje (sprzedaż towaru i otrzymanie kaucji) rejestrowane są w kasie fiskalnej.

2. Przedmiot interpretacji. Strona we wspomnianym piśmie z dnia 22.06.2005 r. (data wpływu 28.06.2005 r.) zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z zapytaniem o sposób dokumentowania obrotu opakowaniami zwrotnymi w sprzedaży detalicznej przy zastosowaniu kasy fiskalnej - możliwości opodatkowania pobranej kaucji stawką 22%, a w przypadku zwrotu opakowania - użycia funkcji w kasie "opcja butelka zwrotna" i pomniejszenia obrotu i podatku należnego VAT o kwotę zwróconą klientowi.

3. Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązujące przepisy prawa podatkowego nie regulują powyższej kwestii. Strona uważa, że w przedstawionym stanie faktycznym znajduje zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, wobec tego najlepszym wyjściem jest wykazać pobraną kaucję jako opodatkowaną stawką 22%, zaś przy zwrocie opakowania zwrotnego (butelki) użycie funkcji w kasie "opcja butelka zwrotna" i pomniejszenia obrotu i podatku należnego VAT o kwotę zwróconą klientowi.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy. Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: � art. 29 ust. 1, art. 106 ust. 4, art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) - zwanej dalej ustawą o VAT, � § 22 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.). Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska Podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

Zgodnie z art. 29 ust. 1 w/w ustawy podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Stosownie do postanowień § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971 ze zm.), jeżeli podatnik sprzedał towar w opakowaniu zwrotnym, pobierając lub określając w umowie za to opakowanie kaucję, wartości opakowania nie uwzględnia się w treści faktury dokumentującej sprzedaż. Jednocześnie w myśl § 22 ust. 2 powyżej cytowanego rozporządzenia fakturę wystawia się nie później niż 60 dnia od dnia wydania opakowań. Wobec powyższego uznać należy, iż w przypadku gdy sprzedawca nie pobrał za opakowanie zwrotne kaucji, ani nie określił tej kaucji w umowie z odbiorcą, wówczas wartość opakowania zwrotnego należy uwzględnić w cenie towaru i razem opodatkować oraz wykazać na fakturze jako jedna pozycję. Natomiast, gdy sprzedawca pobrał kaucję, a opakowania zwrotne nie zostały zwrócone przez odbiorcę, wówczas podstawą opodatkowania będzie pobrana kaucja, stosownie do brzmienia art. 29 ust. 1 cytowanej ustawy o VAT.

Ponieważ zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów nie obniżono stawki podatku na opakowania zwrotne, w związku z powyższym do obrotu opakowaniami zwrotnymi zastosowanie będzie miała stawka podatku w wysokości 22%.

Stosownie do postanowień art. 111 ust. 1 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Kwestia opakowań zwrotnych w obrocie "pozafakturowym" nie została uregulowana w obowiązującym stanie prawnym. W przypadku gdy mamy do czynienia z transakcjami zawieranymi pomiędzy podatnikiem (placówka handlu detalicznego) a konsumentem, podatnik nie zawiera wówczas z klientem umowy o której mowa w § 22 przywołanego rozporządzenia (klient zakupując towar w opakowaniu zwrotnym nie zobowiązuje się do zwrotu opakowania), zaś fakturę zgodnie z przepisami art. 106 ust. 4 ustawy, wystawia się, gdy klient jej zażąda. Nie można stwierdzić, iż w tego typu transakcjach wystąpi sprzedaż towaru w opakowaniu kaucjonowanym w takim kształcie, jak pomiędzy producentem a jednostką handlu detalicznego.

Z kolei jak wynika z przepisów § 22 ust. 1 w/w rozporządzenia, wartości opakowań zwrotnych nie uwzględnia się w podstawie opodatkowania (w fakturze), jeżeli łącznie spełnione zostały następujące przesłanki: � nastąpiła sprzedaż towaru w opakowaniu, � opakowanie ma charakter zwrotny, � sprzedawca pobrał lub określił w umowie kaucję za wydane opakowanie. Zgodnie z definicją zawartą w słowniku języka polskiego "kaucja" jest to suma pieniężna złożona jako gwarancja dotrzymania zobowiązania i w razie niedopełnienia zobowiązania stanowiąca odszkodowanie należne sprzedawcy. W świetle tej definicji wydanie opakowania zwrotnego w zamian za kaucję nie stanowi odpłatnej dostawy towarów o której mowa w art. 5 ustawy o VAT.

W przypadku pobrania kaucji za opakowania przy sprzedaży towaru, Podatnik może jednak wykorzystać aktualne możliwości kas rejestrujących pozwalających na obsługę opakowań zwrotnych, używając klawiszy "wydanie opakowania" i "przyjęcie opakowania". Opakowania zwrotne mają specjalne cechy umożliwiające wykonanie operacji niefiskalnej, jaką jest zwrot lub wydanie opakowania w trakcie operacji fiskalnej - sprzedaży na kasie: � operacje dokonywane na opakowaniach zwrotnych prowadzone podczas sprzedaży nie są drukowane bezpośrednio po wykonaniu, ale dopiero po zakończeniu paragonu fiskalnego w specjalnym rozliczeniu kaucji, � opakowania zwrotne nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT, � kwoty operacji na opakowaniach zwrotnych nie są zapisywane do pamięci fiskalnej, są rozliczane w części niefisklanej raportu dziennego, podobnie jak operacje wpłaty i wypłaty; � jeżeli przyjmowanie opakowań nie odbywa się podczas sprzedaży, wówczas kasa drukuje jedynie niefiskalny bon rozliczenia opakowań przyjętych od klienta.

Z raportu opakowań zwrotnych (niefiskalnego) można odczytać łączne wydanie i łączne przyjęcie opakowań zwrotnych. Dodatkowo można prowadzić ewidencję dotyczącą przyjmowania opakowań zwrotnych w sposób, z którego wynikałoby, ile opakowań w danym miesiącu (okresie rozliczeniowym) zostało zwróconych. Dane z ewidencji w powiązaniu z raportem opakowań zwrotnych zawierającym dane sumaryczne o obrocie z tytułu pobranej kaucji umożliwią Podatnikowi prawidłowe rozliczenie podatku od towarów i usług (skorygowanie podstawy opodatkowania w sytuacji , gdy opakowania nie zostaną zwrócone), bowiem zarówno w ustawie o podatku od towarów i usług, jak i w rozporządzeniach wykonawczych nie przewidziano zwolnienia z VAT dla sprzedaży opakowań, które nie zostaną zwrócone. Ich dostawa podlega więc, co do zasady, opodatkowaniu według stawki 22%. Zatem stanowisko Strony w/w kwestii jest nieprawidłowe. Stąd postanowiono, jak w sentencji.

Interpretacja niniejsza dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Interpretacja nie jest wiążąca dla Podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia. Na niniejsze postanowienie służy Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 236 § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Dodatkowo
Pytanie podatnika