logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1472/ROP3/423-23/05/SZM
Data
2005-07-28
Autor
Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przychody
Słowa kluczowe
koszty uzyskania przychodów
przeliczanie
przychód
rata
różnica
różnice kursowe
spłata kredytu
waloryzacja
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych – ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15.02.1992 r. (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w indywidualnej sprawie Banku z siedzibą w Warszawie, przedstawionej w złożonym wniosku z dnia 17.06.2005 r. (data wpływu do urzędu)

p o s t a n a w i a

uznać stanowisko Banku zajęte w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 17.06.2005 r. wpłynął do Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie wniosek Banku dotyczący udzielenia w trybie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa pisemnej informacji dotyczącej zaliczenia w zależności od charakteru do przychodów podatkowych lub kosztów uzyskania przychodów - różnic jakie powstają pomiędzy wartością rat kredytu, obliczoną według kursu, po jakim przeliczano kredyt w momencie jego zaciągnięcia a wartością rat w momencie ich spłaty, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, że Bank prowadzi działalność w zakresie udzielania kredytów osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. W ofercie Banku znajduje się kredyt indeksowany do waluty obcej (EURO). Istotą kredytu indeksowanego jest to, że kwota kredytu wypłacona w PLN, wynika z przeliczenia EURO na PLN według kursu kupna dewiz obowiązującego w Banku w dniu oddania środków do dyspozycji kredytobiorcy. Spłaty poszczególnych rat kredytu następują w PLN w wysokości będącej równowartością raty w EURO z terminarza spłat, przeliczonej po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku na pięć dni przed dniem wymagalności raty. Równocześnie Bank sam także zaciąga na rynku międzybankowym działające analogicznie pożyczki (kredyty) indeksowane do waluty obcej.

Zarówno przy kredytach udzielonych jak i kredytach otrzymanych, przy spłacie poszczególnych rat kredytu powstają różnice wynikające z przeliczenia spłaty po kursie bieżącym a jej wartością wynikającą z przeliczenia po kursie z dnia wypłaty kredytu. Ponieważ spłata poszczególnych rat kredytu uzależniona jest od bieżącego kursu EURO/PLN, który kształtowany jest przez rynek, różnice te mogą mieć dla Banku charakter przychodowy (w przypadku, gdy kurs spłaty kredytu jest wyższy od kursu zaciągnięcia kredytu), jak również charakter kosztowy (w przypadku, gdy kurs spłaty kredytu jest niższy od kursu zaciągnięcia kredytu).

W kontekście powyższego stanu faktycznego Bank zwraca się o wyjaśnienie wątpliwości, czy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa) różnice, jakie powstają pomiędzy wartością rat kredytu, obliczoną według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego zaciągnięcia a wartością rat w momencie ich spłaty, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie zaliczane są, w zależności od ich charakteru, odpowiednio do przychodów podatkowych i kosztów uzyskania przychodów...

Zdaniem Banku wykazane w księgach kwoty w związku ze spłatą tego typu kredytów nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu. Bank przytacza art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym do przychodów podatkowych nie zalicza się otrzymanych lub zwróconych pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowania odsetek od tych pożyczek (kredytów). Według Banku z zacytowanego przepisu wynika jednoznacznie, że środki pieniężne otrzymane na spłatę kredytów (w zakresie spłaty kapitału) nie mają wpływu na rozliczenia podatkowe Banku. W tym wypadku nie ma znaczenia, iż w wyniku zindeksowania raty kapitału wartość spłaconego kapitału jest wyższa niż wartość udzielonego kredytu, nadal bowiem środki otrzymane przez Bank stanowią spłatę kredytu. Nadwyżka wynikająca z różnych kursów walut nie będzie stanowiła również różnicy kursowej, o której mowa w art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, gdyż spłata kredytu nie następuje w walucie obcej lecz w PLN. Zastosowany przelicznik waloryzacyjny odnoszący się do kursu EURO nie zmienia faktu, że kredyt pozostaje kredytem złotówkowym (wypłata i spłata kredytu następuje w PLN). Zdaniem Banku powyższe oznacza, że różnice wynikające z zastosowania różnych kursów walut przy udzielaniu i spłacie kredytu indeksowanego nie stanowią dla Banku przychodów podatkowych.

Analogicznie zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów).

W związku z powyższym, powstające różnice w wielkości spłaty nie należy traktować jako dodatkowy przychód/koszt podatkowy Banku. Z prawnego punktu widzenia kwoty te należy traktować w Banku w przypadku kredytów/pożyczek udzielonych przez Bank – jako spłacaną przez klientów część kapitału kredytu/pożyczki nie stanowiącą przychodu podatkowego. Na potwierdzenie swojego stanowiska Bank w załączeniu przesłał stanowisko Ministra Finansów z dnia 31.12.2003 r. stanowiące odpowiedź na interpelację poselską, zamieszczone w Biuletynie Informacyjnym dla Służb Ekonomiczno-Finansowych z dnia 20.07.2004 r., nr 21.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie potwierdza stanowisko Banku i wyjaśnia:

Pożyczek (kredytów) indeksowanych do waluty obcej (EURO) udzielonych lub otrzymanych przez Bank nie zalicza się do przychodów podatkowych, z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Różnice powstałe pomiędzy wartością rat pożyczki (kredytu), obliczone według kursu, po jakim przeliczono kredyt w momencie jego zaciągnięcia a wartością rat w momencie ich spłaty, przeliczoną po uzgodnionym dla spłat kursie - także nie stanowią różnic kursowych w rozumieniu w art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, gdyż nie otrzymano i nie zapłacono zobowiązania w walucie obcej (tylko w równowartości waluty obcej).

Zastosowanie przez strony umowy odniesienia kwoty kredytu do waluty obcej i wartości spłacanych rat, przeliczonego po bankowym kursie wymiany, było zabiegiem waloryzacyjnym, który jednak nie zmienił złotówkowego charakteru rozliczeń.

Oznacza to, że różnice wynikające z zastosowania różnych kursów walut przy udzielaniu i spłacie kredytu indeksowanego nie stanowią dla Banku przychodów podatkowych.

Analogicznie będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 10 lit. a powyższej ustawy, zgodnie z którym nie zalicza się spłat pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) do kosztów uzyskania przychodu.

Różnica jaka powstaje pomiędzy wartością rat kredytu obliczona według kursu po jakim przeliczono kredyt w momencie jego zaciągnięcia a wartością rat w momencie ich spłaty i przeliczona po kursie waluty, która waloryzuje kredyt – nie może stanowić również różnic kursowych w rozumieniu art. 15 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – gdyż kredyt złotówkowy denominowany walutą obcą jest kredytem, którego kapitał jest określony w złotówkach i jego spłata następuje w walucie polskiej.

Interpretacji udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku Banku oraz o stan prawny obowiązujący w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

Zgodnie z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ustawy Ordynacja podatkowa na wydane postanowienie przysługuje zażalenie składane do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, które należy wnieść w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu. Do zażalenia należy załączyć znaki opłaty skarbowej w wysokości 5 PLN oraz po 0,50 PLN od każdego załącznika (ustawa z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. 86, poz. 960 ze zm.).

Dodatkowo
Pytanie podatnika