logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1425/033/415/19/2005/MB
Data
2005-10-11
Autor
Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
kaucje
wierzytelności wzajemne
Treść

Pismem z dnia 11.07.2005r uzupełnionym 22.07.2005r podatnik zwrócił się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z wnioskiem w sprawie poprawności naliczania podatku dochodowego w myśl art. 9 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z pobraną kaucją za dzierżawione urządzenia i wystawione a niezapłacone przez dzierżawcę faktury z tytułu dzierżawy urządzeń. Pyta ponadto, czy poprawnym jest:

  • -obciążenie wpłaconej kaucji wystawionymi a niezapłaconymi przez dzierżawcę fakturami w oparciu o sporządzoną wewnętrzną notatkę służbową z informacją dla dzierżawcy o sposobie wykorzystania części kaucji,
  • - wystawienie na pozostałą wartość kaucji faktury VAT dla wydzierżawiającego tytułem rekompensaty kosztów z tytułu demontażu wydzierżawionej stacji, transportu jej na nowe miejsce i utraty jej wartości rynkowej.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

Firma "AAA", której jest Pan właścicielem, wydzierżawiła firmie "BBB" komplet urządzeń stacji LPG, za które zgodnie z umową wydzierżawiający miał płacić czynsz dzierżawny. Umowa dzierżawy urządzeń stacji LPG została zawarta dnia 14.10.2004r. Stacja została oddana do użytkowania w grudniu 2004r. Stacja amortyzowana była przez firmę AAA przez okres 7 miesięcy. Firma "BBB" wpłaciła kaucję w wysokości 15 000,-zł. Dzierżawca opłacał czynsz dzierżawny od stycznia do kwietnia 2005r. w wysokości 1400,-zł netto + VAT za m-c. Wystawione faktury czynszu dzierżawnego za m-c maj i czerwiec 2005r. na łączą kwotę 3.416,-zł nie zostały zapłacone. Faktura za miesiąc czerwiec 2005r została zwrócona przez pocztę z adnotacją "Firma zlikwidowana". Podatnik potrącił z wpłaconej kaucji należności za wystawione a niezapłacone rachunki w oparciu o sporządzoną wewnętrzną notatkę z informacją dla dzierżawcy o sposobie wykorzystania części kaucji, zaś na pozostałą wartość kaucji wystawił fakturę VAT dla firmy "BBB" tytułem rekompensaty kosztów z tytułu demontażu stacji, transportu jej na nowe miejsce i utraty jej wartości rynkowej.

Podatnik stoi na stanowisku, iż wpłacona kaucja jest jego zabezpieczeniem na wypadek nienależytego wywiązania się z umowy przez dzierżawcę oraz zabezpieczeniem kosztów pośrednich związanych z demontażem urządzeń, ich transportem i utratą wartości rynkowej.

Nadmienia Pan jednocześnie, że aktualnie nie jest w stosunku do Pana osoby w przedmiotowej sprawie prowadzone postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed Sadami Administracyjnymi.

Rozpatrując powyższy wniosek Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdza:

W myśl art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów zwolnionych oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Natomiast dochodem jest nadwyżka przychodów nad kosztami ich uzyskania.

Stosownie do treści art. 14 ust. 1c w/cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej, uważa się, z zastrzeżeniem ust. 1e-1g, dzień wystawienia faktury (rachunku), nie później jednak niż ostatni dzień miesiąca, w którym:

  1. wydano rzecz, zbyto prawo majątkowe lub
  2. wykonano usługę, w tym częściowo wykonano usługę, jeżeli jej częściowe wykonanie stanowi wynikający z umowy lub z odrębnych przepisów tytuł do zapłaty, lub
  3. otrzymano zapłatę za wykonanie świadczenia - w pozostałych przypadkach.

Natomiast zgodnie z art. 14 ust. 1e w/cyt. ustawy za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą, uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności z tych umów stają się wymagalne.

Przychód podlegający opodatkowaniu w podatku dochodowym od osób fizycznych powstaje więc w terminie płatności wskazanym w fakturze VAT za miesiąc maj i czerwiec 2005r, która obejmuje należność za wynajem kompletu urządzeń stacji LPG, z którą ma zostać potrącona określona część wierzytelności z tytułu zwrotu kaucji, w części wskazanej przez wystawioną fakturę VAT.

Kaucja jest zabezpieczeniem prawidłowego wykonania umowy i, co do zasady, podlega zwrotowi w przypadku należytego jej wykonania. Stanowi więc pieniężną gwarancję dotrzymania warunków umowy. Ze swej istoty kaucja jest świadczeniem zwrotnym, chociaż w niektórych sytuacjach może zostać przez przyjmującego zatrzymana. Umowa powinna określać moment, w którym kaucja podlega zwrotowi lub kiedy może zostać przez wynajmującego zatrzymana. Warunki dotyczące rozliczenia kaucji powinny być ustalone w zawartej między stronami umowie.

Samo pobranie kaucji przez wynajmującego jako zabezpieczenie nie stanowi dla celów podatkowych przychodu po stronie wynajmującego. W przypadku jednak zatrzymania kaucji w całości lub w części w wyniku uszkodzeń spowodowanych przez najemcę stanowi dla wynajmującego swego rodzaju odszkodowanie. Tym samym stanie się dla wynajmującego przychodem podlegającym opodatkowaniu. Ponieważ podatnik osiąga przychód z najmu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, to przychód uzyskany w związku z zatrzymaniem kaucji stanowi przychód z tego źródła.

Wystawienie faktury tytułem rekompensaty kosztów z tytułu demontażu stacji, transportu jej na nowe miejsce i utraty jej wartości rynkowej, spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w terminie płatności faktury, a jeżeli termin nie jest określony, ostatniego dnia miesiąca, w którym wystawiono fakturę.

Rozstrzygnięcie poprawności obciążeń wpłat z kaucji między stronami nie jest przedmiotem interpretacji prawa podatkowego.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika w stanie prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego we wniosku.

Dodatkowo
Pytanie podatnika