logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US.PP.443/42/2005
Data
2005-07-27
Autor
Urząd Skarbowy w Ostrowie Wielkopolskim
Temat
Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe --> Odliczenie i zwrot podatku --> Odliczenie podatku
Słowa kluczowe
dokumenty
forma zapłaty
internet
koszty uzyskania przychodów
odliczenie podatku od towarów i usług
poczta elektroniczna
usługi świadczone drogą elektroniczną
Treść

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28 kwietnia 2005 roku (data wpływu do Urzędu Skarbowego 29.04.2005r.) Firmy "V-M"

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim postanawia, że przedstawione stanowisko w sprawie opodatkowania usług elektronicznych

jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W piśmie z dnia 28 kwietnia 2005r. przedstawiono następujący stan faktyczny:

Podatnik, jako płatnik podatku od towarów i usług prowadzący działalność w zakresie produkcji systemów do sterowania procesami przemysłowymi, dokonuje zakupów przez sieć INTERNET oprogramowania i materiałów informacyjnych z krajów Unii Europejskiej oraz USA. Płatność za powyższe usługi odbywa się za pomocą karty płatniczej, faktura przesyłana jest drogą elektroniczną (e-mail).

Zdaniem Podatnika nabycie programu komputerowego za pośrednictwem sieci INTERNET i przesłanego za pomocą tejże bezpośrednio do komputera nabywcy, stanowi nabycie usługi elektronicznej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Miejscem świadczenia usług elektronicznych jest siedziba nabywcy i w związku z tym, podatnik winien wystawić fakturę wewnętrzną, w której podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług będzie stanowić kwota brutto z faktury otrzymanej od zagranicznego dostawcy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem art. 2 ust. 26 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), przez usługę elektroniczną rozumie się usługi świadczone za pomocą internetu lub podobnej sieci elektronicznej, a w szczególności dostarczanie oprogramowania i jego uaktualnień.

W rzeczonej sprawie należy więc uznać, że nabycie programu komputerowego za pośrednictwem sieci INTERNET i przesłanie bezpośrednio do komputera nabywcy, stanowi nabycie usługi elektronicznej.

Zgodnie natomiast z art. 27 ust.3 wyżej powołanej ustawy, w przypadku gdy usługi elektroniczne świadczone są na rzecz osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa trzeciego, podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym kraj świadczącego usługę, miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie nabywca usługi posiada siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności, dla którego dana usługa jest świadczona, a w przypadku braku stałego miejsca prowadzenia działalności, stały adres lub miejsce zamieszkania.

W kwestii podstawy opodatkowania w imporcie usług, powołując art. 29 ust. 17 ustawy o podatku od towarów i usług, wyjaśniam, iż podstawę stanowi kwota, którą usługobiorca jest obowiązany zapłacić, z wyjątkiem gdy wartość usługi została wliczona do podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt. 2 lub wartość usługi, na podstawie odrębnych przepisów, zwiększa wartość celną importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek został rozliczony przez usługodawcę. W związku z powyższym właściwe będzie w przedmiotowej sprawie przyjęcie kwoty brutto z faktury otrzymanej od zagranicznego dostawcy, jako podstawy opodatkowania rzeczonej usługi elektronicznej.

Zgodnie z art.106 ust.7 w przypadku importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne, przy czym za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Powyższa faktura będzie zatem stanowić dowód do naliczenia kwoty podatku naliczonego, zgodnie z art. 86 ust.2 pkt.4 ustawy o podatku od towarów i usług.

W zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne postanowienie.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego, przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia interpretacji (...).

Dodatkowo
Pytanie podatnika