logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
1443PD41/415/361/18/05
Data
2005-10-31
Autor
Urząd Skarbowy w Wyszkowie
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Słowa kluczowe
kaucje
opakowania zwrotne
przychód
Treść

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 nr 8 poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie po zapoznaniu się z treścią wniosku z dn. 03.08.2005 r. o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnikauznaje stanowisko wnioskodawcy przedstawione we wniosku za prawidłowe.

UZASADNIENIE Wnioskiem z dn. 03.08.2005 Pan X zwrócił się o udzielenie interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie, czy w handlu detalicznym wydawanie nabywcom towarów tj. środków ochrony roślin w opakowaniach zwrotnych, w zamian za kaucję - stanowi w odniesieniu do tych opakowań przychód w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A jeżeli tak, to w jaki sposób powinien być ewidencjonowany obrót tymi opakowaniami?Podatnik przedstawił stan faktyczny: Firma prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży detalicznej artykułów przemysłowych w tym środków ochrony roślin w opakowaniach zwrotnych, za które pobierana jest kaucja. Sprzedaż towarów prowadzona jest w punktach handlowych dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej i przy zastosowaniu kas fiskalnych. Przy zakupie w/w towarów nie jest pobierana kaucja przez sprzedawcę - cena środków ochrony roślin zawiera cenę opakowania. Dopiero przy sprzedaży detalicznej stosowana jest kaucja. Po zwrocie przez klientów opakowań zwrotnych są one oddawane do utylizacji zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.Zdaniem Podatnika kaucja nie jest formą odpłatności, choć pieniądze rzeczywiście wpłynęły do kasy, ale w przypadku zwrotu opakowań podlega zwrotowi. W takim przypadku w firmie nie zostają żadne pieniądze wobec czego nie ma obrotu a kaucja oraz jej zwrot jest ewidencjonowana poza kasą rejestrującą, czyli nie ma przychodu w podatku dochodowym. Natomiast jeśli opakowania nie zostaną zwrócone przy przyjęciu np. 60-dniowego okresu rozliczeniowego otrzymaną kaucję w kwocie netto należy wykazać jako przychód.

Ocena prawna stanowiska Podatnika: Stosownie do przepisów art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późn. zm.) za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. O tym czy środki pieniężne otrzymane z tytułu kaucji są zaliczane do przychodów decyduje fakt czy zwiększają one aktywa majątkowe a tym samym czy podatnik dysponuje tymi środkami jak własnymi. Otrzymane kwoty kaucji sprzedawca przyjmuje w depozyt a następnie dokonuje jej zwrotu. Działanie takie nie powoduje powiększenia majątku a więc nie będzie stanowić przychodu w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli zaś sprzedawca nie otrzyma zwrotu opakowań od ostatecznego konsumenta będzie dysponował określoną sumą pieniędzy.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie dokonania interpretacji.Zgodnie z art. 14b §1 i §2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej do czasu jej zmiany lub uchylenia.

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie wniesione do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie za pośrednictwem Naczelnika tutejszego urzędu w terminie 7 dni od daty doręczenia. Do zażalenia należy dołączyć znaczki opłaty skarbowej w kwocie 5 zł do zażalenia i po 0,50 zł do każdego załącznika.

Dodatkowo
Pytanie podatnika