logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
interpretacja indywidualna
Sygnatura
ITPP3/4512-224/16/APR
Data
2016-06-27
Autor
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy
Temat
Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy
Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia --> Zwolnienie od podatku
Słowa kluczowe
działki
majątek prywatny
nieruchomość niezabudowana
Treść

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA


Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (data wpływu 21 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym w dniu 24 maja 2016 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży działki gruntu wydzielonej z gospodarstwa rolnego - jest prawidłowe.


UZASADNIENIE


W dniu 21 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 24 maja 2016 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie nieuznania wnioskodawcy za podatnika VAT z tytułu sprzedaży działki gruntu wydzielonej z gospodarstwa rolnego.


We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.


Wraz z żoną jest Pan właścicielem nieruchomości stanowiącej gospodarstwo rolne, które nabył 28 marca 1991 r. na podstawie umowy przekazania gospodarstwa rolnego. Prowadzi Pan działalność rolniczą jako rolnik ryczałtowy, korzystający ze zwolnienia zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik podatku VAT. Obecnie planuje Pan sprzedać część gruntu pod budowę marketu. Działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren zabudowy usługowej. Plan miejscowy został sporządzony i zatwierdzony przez Urząd Gminy, nie wnioskował Pan o objęcie działki planem zagospodarowania przestrzennego. Na gruncie przeznaczonym na sprzedaż była prowadzona przez Pana wyłącznie działalność rolnicza. Nie wydzierżawiał Pan przedmiotowej działki osobom trzecim. Nie ponosił żadnych dodatkowych nakładów związanych z przygotowaniem tego gruntu do sprzedaży.

Z posiadanych gruntów stanowiących gospodarstwo rolne nie dokonał Pan jeszcze wydzielenia konkretnej działki, którą planuje sprzedać. Wydzielona w przyszłości działka przeznaczona na sprzedaż będzie stanowiła część jednej z działek wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Bezpośrednio przed transakcją sprzedaży, po uzgodnieniach z faktycznym nabywcą działki, dokona Pan wyłączenia działki z gospodarstwa rolnego. Do czasu sprzedaży działka będzie wykorzystywana rolniczo w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego.


W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.


Czy w związku z planowaną sprzedażą działki pod budowę marketu stanie się Pan podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do opodatkowania transakcji sprzedaży na zasadach ogólnych w podatku VAT...


Zdaniem Wnioskodawcy, transakcja zbycia działki nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT.

W Pana ocenie, sprzedaż przez rolnika ryczałtowego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej w działalności rolniczej stanowi zwykłe wykonywanie prawa własności. Osoba fizyczna nie stanie się podatnikiem VAT w przypadku, gdy dokona sprzedaży towarów stanowiących część majątku osobistego, tj. majątku, który nie został nabyty w celu jego odsprzedaży, bądź wykonywania innych czynności w ramach działalności gospodarczej. Działka, która ma być przedmiotem sprzedaży wchodzi w skład gospodarstwa rolnego. Jest Pan rolnikiem ryczałtowym i podatnikiem podatku rolnego. Nie występował do gminy o przekształcenie gruntu. Działka jest nieogrodzona i nieuzbrojona w infrastrukturę techniczną.

Uważa Pan, że w związku ze sprzedażą przedmiotowej działki pod market, jako sprzedający nie będzie występował w charakterze podatnika VAT, a czynność ta nie będzie nosiła znamion działalności gospodarczej i nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT. Sprzedaż nie będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej - w celu dokonania sprzedaży gruntu nie były podejmowane aktywne działania, które mogłyby świadczyć o zamiarze profesjonalnego obrotu nieruchomościami, lecz będzie sprzedażą w ramach zarządu majątkiem prywatnym -czynności związane ze zwykłym wykonywaniem prawa własności przez osoby fizyczne.


W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.


Stosownie do dyspozycji art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Według art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ww. ustawy.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2).

Uwzględniając definicję działalności gospodarczej, należy stwierdzić, że dostawa towarów podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług tylko w sytuacji, gdy dokonana jest przez podmiot o statusie podatnika, który działa w takim charakterze w odniesieniu do tej konkretnie czynności. Natomiast dla stwierdzenia, że dla danej transakcji podmiot jest podatnikiem podatku od towarów i usług, konieczne jest prowadzenie przez niego działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy.

Przyjęcie, że dany podmiot sprzedając grunt działa w charakterze podatnika prowadzącego handlową działalność gospodarczą (jako handlowiec) wymaga ustalenia, czy jego działalność w tym zakresie przybiera formę zawodową (profesjonalną). Przejawem zaś takiej aktywności określonej osoby w zakresie obrotu nieruchomościami, która może wskazywać, że jej czynności przybierają formę zorganizowaną może być np.: nabycie terenu przeznaczonego pod zabudowę, jego uzbrojenie, wydzielenie dróg wewnętrznych, działania marketingowe podjęte w celu sprzedaży działek wykraczające poza zwykłe formy ogłoszenia, uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy terenu, czy wystąpienie o opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla sprzedawanego obszaru, prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług deweloperskich lub innych tego rodzaju usług o zbliżonym charakterze. Przy czym na tego rodzaju aktywność „handlową” wskazywać musi ciąg powyżej przytoczonych okoliczności, a nie stwierdzenie jedynie faktu wystąpienia pojedynczych z nich.

W kwestii opodatkowania dostawy działek istotne jest, czy w świetle zaprezentowanego we wniosku opisu sprawy wnioskodawca w celu dokonania sprzedaży działek podjął lub podejmie aktywne działania w zakresie obrotu nieruchomościami, angażując środki podobne do wykorzystywanych przez handlowca, co skutkować będzie koniecznością uznania go za podmiot prowadzący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisu art. 15 ust. 2 ustawy, a więc za podatnika podatku od towarów i usług, czy też sprzedaż nastąpi w ramach zarządu majątkiem prywatnym.

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz treść przywołanych przepisów prawa podatkowego należy potwierdzić Pana stanowisko, że w związku z dostawą przedmiotowej działki nie stanie się Pan podatnikiem VAT czynnym. Skoro – jak Pan wskazał – w celu sprzedaży działki nie będzie podejmował aktywnych działań świadczących o zamiarze profesjonalnego obrotu nieruchomościami, jej zbycie nie będzie czynnością dokonaną w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Pan nie wystąpi w tej transakcji w charakterze podatnika. Wobec powyższego, działka będzie przedmiotem majątku osobistego, do sprzedaży którego unormowania ustawy o podatku od towarów i usług nie będą miały zastosowania.

Wobec powyższego należy stwierdzić – mając również na uwadze aktualne orzecznictwo sądowe – że sprzedaż przedmiotowych działek nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż brak jest normatywnych przesłanek, aby uznać Pana za podatnika tego podatku.

Powyższe orzeczenie TSUE wyznacza aktualnie kierunki interpretacyjne i stanowi podstawę orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjny, np. NSA z dnia 23 stycznia 2014 r. (sygn. akt I FSK 143/13), z dnia 17 grudnia 2013 r. (sygn. akt I FSK 114/13), z dnia 9 listopada 2011 r. (sygn. akt. I FSK 1656/11) oraz WSA z dnia 10 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Po 379/13), z dnia 14 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Po 730/11), które zapadły na tle wyroku Trybunału.

Z powyższych wyroków wynika, że podejmowanie zorganizowanych działań, takich jak podział gruntu na mniejsze działki, uzbrojenie terenu, wydzielenie dróg wewnętrznych, uzyskanie przed sprzedażą decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie czynności marketingowych, świadczy o tym, że czynności te przybierają formę zawodową (profesjonalną), a ponieważ w przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia ze zbiorem tych zorganizowanych działań – zbycie działki gruntu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podkreślić jednak należy, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że przedmiotowa działka przed sprzedażą zostanie wydzielona z majątku gospodarstwa rolnego, a ponadto nie będzie Pan podejmował aktywnych działań charakterystycznych dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. Oznacza to, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Końcowo zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Stroną wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Wnioskodawca, a zatem niniejsza interpretacja rozstrzyga wyłącznie w zakresie jego praw i obowiązków. Oznacza to, że wydana interpretacja indywidualna nie ma mocy wiążącej dla żony Wnioskodawcy, która chcąc uzyskać taką interpretację powinna wystąpić z odrębnym wnioskiem o jej wydanie. W konsekwencji regulacje zawarte w art. 14k-14n Ordynacji podatkowej nie będą miały zastosowania dla żony Wnioskodawcy.


Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.


Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowo
Istota interpretacji