logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
US-PDM/415/5/2005
Data
2005-10-26
Autor
Urząd Skarbowy w Leżajsku
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych
Słowa kluczowe
odszkodowania
pakiet socjalny
umowa cywilnoprawna
warunki zwolnienia
Treść

Działając na podstawie:

  • art. 14a § 1 i § 4, art. 14b § 1 - § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
  • art. 10 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w roku 2001,

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4.09.2005 r. (z datą wpływu 14.09.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii podatku dochodowego od osób fizycznych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku postanawia uznać, że przedstawione przez panią stanowisko jest nieprawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

Wnioskiem z dnia 4.09.2005 r. (z datą wpływu do Urzędu Skarbowego 14.09.2005 r.) zwróciła się pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku o udzielenie interpretacji przepisów zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących zwolnienia od opodatkowania wypłaconego odszkodowania. Na wezwanie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Leżajsku wniosek uzupełniony został pismem z dnia 28.09.2005 r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w roku 2001 Z. w związku ze zwolnieniem pani z pracy w okresie zagwarantowanym przez pracodawcę zatrudnieniem wypłaciły na podstawie umowy zawartej w dniu 22.06.1999 r. między zakładem pracy a związkami zawodowymi odszkodowanie, od którego jako płatnik potraciły zaliczkę na podatek dochodowy. Zdaniem pani wypłacone odszkodowanie nie jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i mające charakter cywilnoprawny podlega zwolnieniu w oparciu o art. 21 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Leżajsku nie uznaje stanowiska przedstawionego przez panią za prawidłowe w świetle obowiązujących przepisów oraz opisanego stanu faktycznego:

Stosownie do dyspozycji art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w roku 2001 opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21 i 52. Zatem wszelkiego rodzaju dochody niewymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w brzmieniu obowiązującym na rok 2001) wolne od podatku dochodowego są odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów prawa administracyjnego, prawa cywilnego i na podstawie innych ustaw, z wyjątkiem:

  1. przewidzianych w prawie pracy odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
  2. odpraw wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
  3. odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
  4. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością,
  5. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej (...)

Z brzmienia powołanego wyżej przepisu wynika, iż nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnienia przedmiotowego korzystają jedynie te odszkodowania, których prawo do otrzymania wynika wprost z przepisów rangi ustawowej lub aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wyłączonych ze zwolnienia wolą ustawodawcy. Nie ulega wątpliwości, że w pani przypadku prawo do odszkodowania wynikało jedynie z umowy zawartej między Z. a organizacjami związkowymi działającymi w zakładzie, a więc nie miało umocowania w jakimkolwiek obowiązującym akcie prawnym. Należy podkreślić, że uznanie przedmiotowej umowy za rodzaj umowy cywilnoprawnej oznacza jedynie stosowanie niektórych przepisów kodeksu cywilnego np. dotyczące czynności prawnych, nie przesądza natomiast, że odszkodowanie przyznane zostało na podstawie tych przepisów. Umowa cywilnoprawna, jakkolwiek jest aktem prawa cywilnego wiążącym strony w żadnym wypadku nie jest przepisem prawa cywilnego. Nie zyskuje rangi ustawowej i nie staje się powszechnie obowiązującym aktem prawnym.

Mając na uwadze powyższe przywołać należy, że źródłem przychodu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1ww. ustawy, jest stosunek pracy, a przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń (art. 11 ust. 1). Z treści art. 12 ust. 1 powołanej ustawy wynika, iż do przychodów ze stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Artykuł 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera przykładowe wyliczenie świadczeń stanowiących przychody ze stosunku pracy. Użyte przez ustawodawcę zwroty: "...a w szczególności...", "...wszelkie inne kwoty..." świadczą, iż nie jest to wyczerpujący katalog rodzajów świadczeń zaliczanych do przychodów z tego tytułu. Do przychodów określonych w tym przepisie należy zaliczyć również inne niewymienione wprost w nim świadczenia, jeżeli uzyskiwane są przez pracownika w związku z wykonywaną przez niego pracą. Wypłacone odszkodowanie należy zatem potraktować jako przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Działania płatnika w stosunku do wypłaconego odszkodowania były zgodne z przepisami obowiązującej w roku 2001 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując powyższe należało orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika