logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PB1/415-19/2005/DM
Data
2005-08-12
Autor
Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie i wysokość kosztów uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
aport
koszty uzyskania przychodów
podatek dochodowy
podatek dochodowy od osób fizycznych
różnica remanentów
zorganizowana część przedsiębiorstwa
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8/2005, poz. 60) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 13.06.2005 r., a uzupełnionego pismem z dnia 08.08.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej korekty kosztów uzyskania przychodów jednoosobowego przedsiębiorstwa w związku z wniesieniem zorganizowanej części tego przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczona odpowiedzialnością stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 13.06.2005 r. Podatnik zwrócił się do tut. Organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

W złożonym piśmie przedstawiono następujący stan faktyczny:
Od 01.11.2001 roku prowadzi Pan działalność gospodarczą w formie jednoosobowego przedsiębiorstwa rozliczając się na zasadach ogólnych i prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów. Do roku 2004 podstawowym przedmiotem prowadzonej działalności były usługi szkoleniowe.
W roku 2005 Podatnik poszerzył prowadzoną działalność o aptekę oraz salon optyczny.
Również w roku 2005 Podatnik zamierza wnieść zorganizowaną część przedsiębiorstwa jakim jest apteka i salon optyczny prowadzony do tej pory w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej, posiadającą wyodrębnioną ewidencję księgowi jako wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Do spółki wniesione zostaną zarówno towary handlowe, które były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w roku 2005 jak i majątek trwały, w tym inwestycja w środku trwałym.
Prowadzona dotychczas działalność jednoosobowa nie zostanie zlikwidowana, nadal będzie prowadzona w zakresie usług szkoleniowych.
Zapytanie Strony dotyczy rodzaju obciążeń fiskalnych oraz sposobu prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczej związanej z wniesieniem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zorganizowanej części przedsiębiorstwa jakim jest apteka i salon optyczny.

Zgodnie z § 27 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475 ze zm) podatnicy są obowiązani do sporządzenia; wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej „spisem z natury", na 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.
Z uwagi na fakt, iż nie zaistaniały okoliczności, o których mowa ww przepisie prawa, Podatnik nie sporządza remanentu w rozumieniu w/w przepisu na dzień przekazania zorganizowanej części przedsiębiorstwa aportem do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zatem przedmiotowe zdarzenie nie powoduje obowiązku rozliczenia się za miesiąc w którym zaistnieją te okoliczności z uwzględnieniem różnic remanentowych.Natomiast wartość przekazanych aportem do spółki z o. o. towarów handlowych zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów winien Pan wystornować z kosztów oraz wycofać z ewidencji środków trwałych przekazane aportem środki trwałe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Pouczenie:
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenie niniejszego postanowienia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika