logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD.423-98/05
Data
2006-01-02
Autor
Lubelski Urząd Skarbowy
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów
Słowa kluczowe
kaucje
odsetki
przychód
zwrot
Treść

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w indywidualnej sprawie Spółki przedstawionej w piśmie Nr FF/11287/05 z dnia 03.10.2005 r.(data wpływu do urzędu 05.10.2005 r.)

p o s t a n a w i a uznać stanowisko jednostki za nieprawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Spółka zarządza nieruchomościami w ramach wykonywanych zadań związanych z wynajmem lokali mieszkalnych gminy pobiera kaucję zabezpieczającą pokrycie należności z tytułu tego najmu zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W chwili opróżniania lokalu zwrotowi podlega kwota kaucji powiększona o naliczone odsetki

Mając powyższe na uwadze, podatnik wystąpił z zapytaniem:

Czy w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zmian.) kwota naliczonych odsetek od zwróconej kaucji mieszkaniowej jest przychodem z innych źródeł i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych?

Ocena prawna stanu faktycznego

Zwracana najemcom zwaloryzowana kaucja jest świadczeniem obojętnym z punktu widzenia obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ma ona jedynie charakter zabezpieczenia prawidłowego wykonania postanowień umowy najmu. Z uwagi na swój charakter zwrotny nie stanowi ona zatem dochodu do opodatkowania, zarówno dla wynajmującego w momencie wypłaty kaucji przez najemcę, jak i dla najemcy w dacie jej zwrotu przez wynajmującego. Jeżeli jednak z pobranej uprzednio kaucji zostanie pokryte należne wynajmującemu (właścicielowi nieruchomości) świadczenie (na przykład zaległy czynsz), wówczas w dacie przekwalifikowania pobranej tytułem kaucji kwoty i zaliczenia jej na poczet czynszu powstanie u wynajmującego przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warunkiem koniecznym opodatkowania odsetek od należności i zobowiązań jest ich otrzymanie. W świetle art. 10 ust. 1 pkt 9, w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.) odsetki od zwracanej kaucji w momencie ich wypłaty stanowią dla najemców przychody z innych źródeł. Płatnik nie ma obowiązku poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od dokonanych wypłat z tego tytułu. Jednak zgodnie z art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiot wypłacający taką należność jest zobowiązany sporządzić informację PIT-8C o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Udzielona interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika, inkasenta natomiast wiąże organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 236 i art. 14a § 4 Ordynacji podatkowej służy prawo wniesienia zażalenia do Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie za pośrednictwem Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

Dodatkowo
Pytanie podatnika