logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD1A/415-15/05
Data
2005-09-23
Autor
Urząd Skarbowy w Wadowicach
Temat
Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu
Słowa kluczowe
kaucje
moment powstania przychodów
najem
zryczałtowany podatek dochodowy
Treść

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 oraz § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 28.06.2005 r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego: 01.07.2005 r.), uzupełnionego pismami z dnia 22.07.2005 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 25.07.05 r.), 07.09.2005 r. i 23.09.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych za lata 2003-2004 stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

Uzasadnienie:

Z wniosku z dnia 28.06.2005 r. uzupełnionego pismami z dnia 22.07.2005 r., 07.09.2005 i 23.09.2005 r. wynika, że wymieniony w nim lokal nie był składnikiem majątku związanym z jego działalnością gospodarczą albowiem w latach 2003-2004 nie był przez Pana wynajmowany dla celów prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
Świadczenia usług najmu nie prowadził na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (usługi najmu nie stanowią przedmiotu działalności gospodarczej). Dodał, że w latach 2003-2004 prowadził działalność gospodarczą w zakresie handlu spożywczego, gastronomii i usług fryzjerskich i kosmetycznych.
W dniu 1 czerwca 2003 r. zawarł umowę podnajmu tego lokalu, który wynajmująca zobowiązała się zaadaptować do potrzeb prowadzenia apteki. Należny czynsz za 2003 r. wynajmująca uregulowała częściowo w 2003 r. a częściowo w 2004 r. Lokal ten był przedmiotem najmu do lutego 2005 jednak w/w nie uregulowała należnego czynszu za okres od 1 stycznia 2004 do 28 lutego 2005 r.
Za poszczególne miesiące od czerwca 2003 do lutego 2004 wystawił Pan i przekazał najemcy faktury VAT, a następnie w dniu 28.02.2004 faktury VAT korygujące za miesiące od września 2003 r. do lutego 2004 r. w związku z nie dokonaną zapłatą czynszu oraz nie zaprowadzeniem w tym lokalu działalności gospodarczej. Następnie w 2004 r. wystawił kolejne faktury VAT za czynsz dot. miesięcy IX-XII.2003 r. t. j. w momencie uregulowania należności.
Podsumowując za 2003 r. zapłacił podatek na ogólnych zasadach od kwoty otrzymanego czynszu, natomiast za 2004 r.- podatek zryczałtowany. Dodaje Pan, że w zeznaniu PIT-28 ujął kwotę uregulowanego czynszu przez w/w najemcę i kwotę otrzymaną tytułem zadośćuczynienia (kaucja) za zerwanie umowy najmu tego samego lokalu przez innego najemcę.

Pytanie Pana brzmi:
1. czy prawidłowo naliczył i odprowadził podatek dochodowy za lata 2003 i 2004, związany z umową najmu i aneksami,
2. czy prawidłowo naliczył i odprowadził podatek dochodowy od otrzymanej kaucji.

Skoro najemca nie stał się przedsiębiorcą, a nadal korzystał z lokalu będącego przedmiotem najmu, mógł w styczniu 2004 r. wystąpić do Urzędu Skarbowego z wnioskiem o opodatkowanie przychodów z najmu w formie podatku zryczałtowanego. Odnośnie kaucji za zerwanie umowy najmu słusznie odprowadził od niej podatek dochodowy zryczałtowany w wysokości 8,5%.

2003 r.
Z posiadanych danych ewidencyjnych wynika, że na 2003 r. wybrał Pan opodatkowanie na zasadach ogólnych i w składanych deklaracjach PIT-5 jak również w zeznaniu o osiągniętym dochodzie za ten rok wykazał uzyskany dochód z podnajmu t. j. z odrębnego źródła przychodu od prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Zgodnie z art. 10 ust.1 pkt 3 i pkt 6, art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1, ust. 1e, ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) źródłami przychodów są:
- pozarolnicza działalność gospodarcza,
- najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze (...) z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą.
Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3 są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.
Przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, składników majątku związanych z działalnością gospodarczą. Za przychody z tytułu umów najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są składniki majątku związane z działalnością gospodarczą uważa się przychody należne określone na dzień, w którym należności wynikające z tych umów stają się wymagalne.

2004 r.
W dniu 19.01.04 r. złożył Pan oświadczenie iż z tytułu osiągania przychodów z podnajmu wybiera opodatkowanie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.
Treść przepisów art. 10 ust. 1 pkt 3, pkt 6, art. 11 ust. 1, art. 14 ust. 1, ust. 1e, ust. 2 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest analogiczna jak za 2003 r.
W myśl art. 9a ust. 6 i art. 10 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy osiągający dochody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, t. j. z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, w tym również dzierżawy, poddzierżawy działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą, są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.Z kolei zgodnie z postanowieniami art. 1 pkt 2, art. 6 ust. 1a, art. 9 ust. 1 w powiązaniu z ust. 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ustawa ta reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.
Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają również otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (...).
Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do 20 stycznia roku podatkowego (...).W przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, przepisy dotyczące oświadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych stosuje się odpowiednio.

Z akt ewidencyjnych tut. organu wynika, iż w latach 2003 i 2004 prowadził Pan działalność gospodarczą w zakresie handlu spożywczego, gastronomii i usług fryzjerskich i kosmetycznych opodatkowaną podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.
Do przychodów uzyskiwanych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zalicza się między innymi:
1. najem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą podatnika, czyli wynajem środków trwałych prowadzonej działalności a także podnajem składników wynajmowanych dla celów prowadzonej działalności
2. świadczenie usług najmu na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wykonywany przez Pana podnajem nie spełnia w/w warunków odnoszących się do działalności gospodarczej.
Skoro w niniejszej sprawie najem nie jest zaliczany do działalności gospodarczej to w takiej sytuacji stanowi źródło przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Przychodami z najmu czy podnajmu, który nie stanowi działalności gospodarczej są – bez względu na formę opodatkowania – faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Zatem przychód powstaje w dniu faktycznego otrzymania czynszu przez wynajmującego, podnajmującego, postawienia czynszu do jego dyspozycji lub otrzymania świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.
Kaucja jest gwarancją pieniężną prawidłowego wykonania umowy i ze swej istoty stanowi świadczenie zwrotne. Jeżeli jednak podatnik zatrzyma kaucję, w wyniku zaistnienia okoliczności gwarantujących mu takie prawo, to jej wartość stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.Jeżeli zatem w jakiś sposób umowa została nie wykonana, kaucja z chwilą gdy przepadnie będzie przychodem.
W Pana przypadku najemca zerwał umowę, zatem kaucja przepadła i stała się dla wynajmującego przychodem i winna być opodatkowana.
Interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie wystawiania faktur dot. czynszu oraz opodatkowania podatkiem od towarów i usług tut. organ podatkowy udzieli w odrębnym postanowieniu.

W świetle powyższego tutejszy organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko przedstawione w przedmiotowym wniosku jest słuszne pod względem prawnym.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Z posiadanych danych przez tutejszy organ podatkowy wynika, że wobec Pana nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa, postępowanie przed sądem administracyjnymw zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2004 i za 2005 r.
Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wadowicach w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia - na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej.

Dodatkowo
Pytanie podatnika