logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego
Sygnatura
PP1-443/110/04
Data
2004-10-18
Autor
Urząd Skarbowy Kraków-Krowodrza
Temat
Podatek od towarów i usług
Słowa kluczowe
korekta podatku
stawki podatku
usługi geodezyjne
zaliczka
Treść

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza, w odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 2004 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego: 16 września 2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 929 ze zm.) informuje:

Z treści pisma, które wpłynęło do tut. Organu podatkowego wynika, iż Spółka (...) i Fundacja (...) z siedzibą w Warszawie zawarły umowę o świadczenie usług geodezyjnych w całości finansowanych przez Fundację ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej (PHARE). Przed wykonaniem usługi oraz przed zarejestrowaniem zawartego kontraktu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej na konto Spółki wpłynęła pierwsza zaliczka na poczet usług objętych kontraktem, w związku z czym na otrzymaną kwotę wystawiono fakturę VAT - zaliczka uwzględniającą podatek VAT w wysokości 22%. Po zarejestrowaniu kontraktu przez UKIE, Spółka wystąpiła z korektą wystawionej faktury, przyjmując stawkę 0% na zaliczkę otrzymaną przed rejestracją kontraktu.

Tutejszy Organ podatkowy informuje, iż zgodnie z ust. 1 § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. - w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 970 ze zm.), spełnienie obligatoryjnych przesłanek wymienionych w niniejszym przepisie, uprawniających do stosowania obniżonej do wysokości 0% stawki podatku, tj.:
- bycie zarejestrowanym podatnikiem,
- nabycie usług za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej,
- zawarcie pisemnej umowy o świadczenie tych usług,
- zarejestrowanie zawartej umowy przez UKIE,
nie zostały obwarowane żadnym ustawowym terminem, w związku z czym data rejestracji umowy pozostaje zatem bez wpływu na możliwość zastosowania uprzywilejowanej stawki podatku VAT w wysokości 0%.

W oparciu o powyższe rozważania, tut. Organ podatkowy nie neguje wyrażonego przez Spółkę stanowiska w sprawie, iż ustawodawca uzależnia możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT wprost od faktu rejestracji umowy przez UKIE, nie określając przy tym norm czasowych ograniczających to prawo i w związku z tym Spółka, po dopełnieniu warunku rejestracji, nabyła prawo do stawki 0% i może dokonać korekty faktury VAT-zaliczka wystawionej pierwotnie ze stawką 22%.

Dodatkowo
Pytanie podatnika