logo Katalog interpretacji podatkowych

Szukaj interpretacji

Podaj nazwę tematu, który Cię interesuje, lub skorzystaj z zaawansowanej wyszukiwarki

Rodzaj dokumentu
decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego
Sygnatura
PD1/42180-1/06
Data
2006-02-10
Autor
Izba Skarbowa w Krakowie
Temat
Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów
Słowa kluczowe
ogłoszenie upadłości
rezerwy na wierzytelności nieściągalne
wierzytelności nieściągalne
Treść

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakwie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu z dnia 29.11.2005 r. Nr PDP/423-15/05, wydanym w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zmienia z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 09.09.2005 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym:
W 1998 r. ... S.A. w upadłości (...) utworzyła rezerwę na należności Spółki, która została postawiona w stan upadłości 22.07.1996 r., rezerwa ta nie została zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w momencie utworzenia. W lipcu 2005 r. "..." S.A. otrzymała od dłużnika postanowienie Sądu Rejonowego z dnia 30.06.2005 r. o ukończeniu postępowania upadłościowego.

Zdaniem Podatnika przedmiotową rezerwę należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów 2005 roku, gdyż nie została ona rozliczona w roku utworzenia ani w latach następnych.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 29.11.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu - powołując się na zapis art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów są odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która była uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona na podstawie ust. 2 pkt 1 - stwierdził, że Spółka miała prawo zaliczyć przedmiotową rezerwę do kosztów uzyskania przychodów w roku 1998, gdyż w tym roku nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności. Uznano, że w roku 2005 rezerwa ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.
W wyniku weryfikacji w/w postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza co następuje.
W rozpatrywanym stanie faktycznym należy mieć na uwadze nie tylko wyżej cytowany zapis art. 16 ust. 1 pkt 26a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ale przede wszystkim zapis art. 16 ust. 1 pkt 25 tej ustawy.
W świetle art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych koszt uzyskania przychodów stanowią wierzytelności odpisane jako nieściągalne, które uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostały zarachowane jako przychody należne i których nieściągalność została udokumentowana w sposób określony w ust. 2 - tj. m.in. postanowieniem sądu o ukończeniu postępowania upadłościowego obejmującego likwidację majątku (art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. c).
Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, że w roku 2005 Spółka powzięła wiadomość o zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnika.
Znajdując oparcie w w/w przepisach należy stwierdzić, że "..." S.A. ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wierzytelność odpisaną jako nieściągalną w momencie udokumentowania jej nieściągalności, tj. w roku 2005 kiedy to powzięto wiadomość o zakończeniu postępowania upadłościowego dłużnika, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14-tu dni od dnia jej doręczenia.

Dodatkowo
Pytanie podatnika